ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

5. Szaradziarskie Mistrzostwa Piaseczna

Data publikacji: 26/01/2023

5. SZARADZIARSKIE MISTRZOSTWA PIASECZNA o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno odbędą się 25.03.2023 o godzinie 11.00

 • Organizatorem Zawodów jest: Biblioteka Publiczna w Piasecznie
 • Data: 25.03.2023, godz. 11.00 
 • Zgłoszenia: przez formularz zgłoszeniowy online do 20.03.2023
 • Miejsce: Biblioteka Publiczna w Piasecznie, Centrum Edukacyjno-Multimedialne, Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Miłośnicy rozrywek umysłowych zawalczą o puchary. Jeden z nich jest przeznaczony dla najlepszego mieszkańca Piaseczna! Zapraszamy!

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz online: https://forms.gle/g3Fpg4grQf5FinpL6

Wszelkie informacje pod numerem telefonu (22) 484 21 52

Udział w 5. Szaradziarskich Mistrzostwach Piaseczna jest bezpłatny. Nie ma ograniczeń wiekowych.

 

REGULAMIN 5. SZARADZIARSKICH MISTRZOSTWA PIASECZNA O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNA 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki przeprowadzenia i uczestniczenia w 5. Szaradziarskie Mistrzostwa Piaseczna o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. 

Organizatorem Zawodów jest: Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Data: 25.03.2023, godz. 11.00 

Zgłoszenia: przez formularz zgłoszeniowy do 20.03.2023

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Piasecznie, Centrum Edukacyjno-Multimedialne, Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Cele Zawodów: 

 • Zwrócenie uwagi na trening umysłowy i poprawę pamięci 
 • Nauka logicznego myślenia 
 • Integracja środowiska lokalnego

Nagrody: Za trzy pierwsze miejsca przyznane zostaną nagrody i dyplomy. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień. 

Zasady i przebieg Zawodów: 

 1. W zawodach może wziąć udział każdy mieszkaniec Polski. Nie przewiduje się podziału na kategorie wiekowe.
 2. Podczas Zawodów należy rozwiązać specjalnie przygotowane zadania: krzyżówki, grafy, szyfrówki, logografy itd. 
 3. Zawody odbędą się 25.03.2023 r. o godz. 11.00 w Bibliotece CEM, ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno.
 4. Uroczyste ogłoszenie wyników Zawodów oraz wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia, 25 marca, po zakończeniu Zawodów. 
 5. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do Zawodów musi wypełnić formularz zgłoszeniowy online i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Krzyżówki zostaną ocenione pod względem poprawności i wyłonione zostaną te, które będą mieć najwięcej poprawnych odpowiedzi. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania I miejsca. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień. 
 8. Udział w Zawodach może wziąć każda chętna osoba. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 16 roku, udział w Zawodach jest możliwy wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 
 9. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Zawodach oraz do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Zawodach określonych w Regulaminie. 
 10. Udział w Zawodach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, także przez rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka. 

Przetwarzanie danych osobowych: 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Zawodów jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie, 05-500 Piaseczno ul. Jana Pawła II 55. 
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Zawodów oraz promocja działalności przez Organizatora, jakim jest: Biblioteka Publiczna w Piasecznie, 05-500 Piaseczno ul. Jana Pawła II 55.
 3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Zawodach, w szczególności wizerunek zwycięzców utrwalony podczas organizacji Zawodów oraz wręczania nagród mogą być udostępniane na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl i Facebooku https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych organizatorów, w prasie lokalnej, telewizji lokalnej. 
 4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika lub rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Zawodów.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług i w zakresie niezbędnym do tych czynności. 
 6. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 7. Dane będą przetwarzane do 2033 roku.
 8. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: informatyk@biblioteka-piaseczno.pl 

Reklamacje i odpowiedzialność: 

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Zawodów o odrzuceniu jego Zgłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika Zawodów lub godzinami pracy siedziby i filii Organizatora. 
 4. Jeżeli Uczestnik Zawodów ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Zawodów może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres promocja@bibliotekapiaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Zawodów zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia Zawodów do 3 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. 

Postanowienia końcowe: 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Zawodów.
 4. Zasady udziału i przebiegu Zawodów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

plakat informujący o organizowanych zawodach 5. Szaradziarskich Mistrzostw Piaseczna

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl