ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Biblioteka dostępna! [film z PJM i napisami]

Data publikacji: 06/04/2023

Przedstawiamy film o dostępności Biblioteki Publicznej w Piasecznie, który pozwala na zapoznanie się z placówką oraz zaplanowanie wizyty. Film prezentuje przestrzeń Biblioteki Głównej. Z myślą o osobach g/Głuchych został przetłumaczony na polski język migowy. Dodatkowo można włączyć napisy. Zapraszamy na film!

Realizacja nagrania i montaż filmu: Tomasz Korczak
Tekst: Urszula Bąkowska
Instytucja tłumacząca: Polski Związek Głuchych Zarząd Główny

 

Film powstał w ramach przedsięwzięcia grantowego „Biblioteka Dostępna w Piasecznie”, realizowanego w projekcie „Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl