ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Biblioteka Dostępna w Piasecznie – spotkanie o projekcie

Data publikacji: 16/12/2022

7 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu “Biblioteka Dostępna w Piasecznie”.

W spotkaniu uczestniczył cały zespół pracowników biblioteki. Dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski, zastępca dyrektora biblioteki Sylwia Chojnacka-Tuzimek oraz koordynatorka dostępności opowiedzieli o projekcie i przedstawili założenia oraz planowane ulepszenia i zmiany pod kątem dostępności. Projekt będzie realizowany od grudnia 2022 do czerwca 2023 roku. Otrzymaliśmy grant w wysokości 197 600 zł. O celach i planowanych przedsięwzięciach można przeczytać na tej stronie (kliknij).

Spotkanie organizowane w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Logotypy projektu w kolejności: Logo biblioteki,, Unii Europejskiej i Polski

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl