ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Biblioteka Dostępna w Piasecznie

Data publikacji: 20/11/2022

Biblioteka Publiczna w Piasecznie rozpoczyna realizację projektu “Biblioteka Dostępna w Piasecznie” w ramach “Kultury bez barier”, którego celem jest:

 1. Uwrażliwienie zespołu na perspektywę odbiorcy
  w procesie przygotowywania wydarzeń (szkolenia).
 2. Współpraca ze środowiskiem senioralnym oraz 
  z osobami z niepełnosprawnościami.
 3. Zdefiniowanie najważniejszych punktów podróży odbiorcy do biblioteki.
 4. Ułatwienie dostępu do zbiorów biblioteki (książkomat).
 5. Zwiększenie dostępu do księgozbioru (książki z dużą czcionką, kody do ebook, aplikacja do audiobooków).
 6. Poszerzenie oferty wydarzeń otwartych i dostępnych.
 7. Współpraca z osobami z niepełnosprawnościami
  w zakresie prowadzenia zajęć, warsztatów, spotkań, koncertów.
 8. Promocja wydarzeń dostępnych i biblioteki jako miejsca dostępnego.

Biblioteka otrzymała grant w wysokości 197 600 zł.

Przebieg przedsięwzięcia grantowego i jego efekty

1. Spotkanie z całym zespołem pracowników biblioteki, przedstawienie im założeń projektu oraz planowanych ulepszeń i zmian.
2. Szkolenia uwrażliwiające dla pracowników (min. 75% zespołu, w tym bibliotekarzy, pracowników administracji, księgowości i kadr, działu promocji oraz opracowania).
3. Stworzenie z bibliotekarzami najważniejszych punktów podróży odbiorcy do biblioteki – efekt: procedura planowania wydarzeń z uwzględnieniem dostępności przez pryzmat niepełnosprawności wzroku, słuchu, poruszania się, sprawności intelektualnej oraz podmiotowego traktowania wszystkich uczestników kultury/czytelników.
4. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami – efekt: lista partnerów 4 dotychczasowych i 4 nowych.
5. Infrastruktura – zakup:
• Krzesło ewakuacyjne do biblioteki w CEM
• Książkomat
6. Środki wspierające komunikowanie się
• Dostęp online do tłumacza PJM – koszt sprzętu i abonamentu do biblioteki głównej w CEM
• Pętla indukcyjna na salę widowiskową w bibliotece głównej oraz pętli stanowiskowych do placówek
7. Zapewnienie na stronie internetowej biblioteki informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w PJM oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
8. Promocja projektu i jego efektów:
• Nagranie filmu o bibliotece z tłumaczem PJM, deskrypcją i napisami – 1 film
• Nagranie filmu o wdrożeniach projektu z tłumaczeniem PJM, deskrypcją i napisami – 1 film
• Nagranie filmu z niektórych wydarzeń realizowanych w ramach projektu PJM, deskrypcją i napisami
• Artykuły w prasie branżowej oraz lokalnej
• Informacja o wydarzeniach na social mediach
• Ulotka z ofertą biblioteki (prosty język) – efekt: informacja dostępna we wszystkich placówkach biblioteki
9. Oferta biblioteki:
• Zakup książek z dużą czcionką 300 szt. – efekt: dostępność książek z dużą czcionką w placówkach biblioteki
• Zakup kodów do ebooków – 125 zł za rok – 152 szt.
• Zakup aplikacji do audiobooków
• Zakup sprzętu multimedialnego do warsztatów z tabletami (Multicentrum) 3 zestawy po 6 szt. – efekt: poszerzenie oferty warsztatów biblioteki
• 3 warsztaty
• 3 spotkania autorskie
• 3 koncerty
• 1 wystawa z wernisażem (projekt fotograficzny z partnerami)

 

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Logotypy projektu w kolejności: Logo biblioteki,, Unii Europejskiej i Polski

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl