ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Regulamin imprez plenerowych

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki „Imprez Plenerowych”  zwanych dalej „Imprezy”.
 2. Organizatorem jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, dalej Organizator.
 3. Miejscem realizacji Imprez są tereny przy bibliotece oraz namiot biblioteki w terenie.
 4. Udział w Imprezach jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 5. Przed wzięciem udziału w Imprezach, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi oznacza zaakceptowanie i zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Zasady uczestnictwa

 1. Imprezy plenerowe są wydarzeniem nieograniczonym ze względu na liczbę i wiek uczestników.
 2. Udział w Imprezach Uczestników małoletnich, którzy nie ukończyli 16 roku życia, jest możliwy tylko za zgodą i wiedzą rodzica lub opiekuna prawnego, a jeśli to konieczne, także pod jego opieką.
 3. Organizator utrwala fotograficznie i filmowo Imprezy. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celu promocji jego statutowej działalności, poprzez zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl, Facebooku pod adresem www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/, YouTube na kanale youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A. W związku z transferem danych do serwisu Facebook oraz Google, Usługodawca informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA, co zgodnie z przyjętymi postanowieniami programu oznacza przetwarzanie danych zgodnie z przepisami RODO:
 4. Uczestnik Imprez jest informowany poprzez niniejszy Regulamin oraz każdorazowo na Imprezie poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej.
 5. Udział w Imprezach organizowanych przez Bibliotekę jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu. Uczestnik Imprezy biorąc w niej udział, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku we wskazanych powyżej celach. Udział w Imprezach jest dobrowolny i bezpłatny, ale uzależniony od wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w Imprezach oraz promocja działalności Organizatora.
 3. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych – wizerunek utrwalony podczas Imprez.
 4. Dane (wizerunek) przetwarzane w związku z udziałem w Imprezach mogą być udostępniane lokalnej prasie: „Gazeta Piaseczyńska”, „Kurier Południowy”, „Przegląd Piaseczyński”, „Przystanek Zalesie”, „Sąsiedzi” oraz na lokalnych portalach informacyjnych: piasecznonews.pl, wirtualnepiaseczno.pl, piaseczno4u.pl, iTVPiaseczno.pl, jozefoslaw24.pl, Piaseczno.eu, Piaseczno.pl, mojepiaseczno.pl, naszepiaseczno.pl, Piaseczno.dlawas.info.
 5. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
 6. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeśli to konieczne jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać wizerunek Uczestników w związku z realizacją Imprez oraz promocją działalności Organizatora przez 10 lat po realizacji Imprez lub do czasu wycofania zgody przez Uczestnika.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
 8. Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: iodo@biblioteka-piaseczno.pl.

Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Imprez, może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres kontakt@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została złożona reklamacja.
 2. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału w Imprezach. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik.
 3. Organizator każdorazowo określa termin oraz czas trwania Imprez. Po jego zakończeniu Uczestnicy są zobligowani do opuszczenia miejsca Imprezy w celu umożliwienia dokonania niezbędnych prac porządkowych przez Organizatora.
 4. W przypadku udziału w Imprezach osób małoletnich, które nie ukończyły 16 roku życia, rodzic lub opiekun prawny jest zobligowany do odebrania dziecka nie później niż o wyznaczonej przez Organizatora godzinie. Rodzic lub opiekun może wskazać osobę upoważnioną do odbioru dziecka, jeżeli jednak nie dokonana tej czynności wcześniej, Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przekazania dziecka takiej osobie. W przypadku nieodebrania dziecka w terminie i czasie określonym przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zaistniałej sytuacji policji lub straży miejskiej. Rodzic lub opiekun jest świadomy odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem oraz obowiązku Organizatora do zgłoszenia zaistniałej sytuacji służbom porządkowym, wynikającej z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika.
 4. Zasady udziału i przebiegu Imprez określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl