ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Regulamin wydarzeń

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki „Wydarzeń”  zwanych dalej „Wydarzenia”.
 2. Do Wydarzeń zaliczamy: spotkania autorskie, koncerty, wieczory poetyckie, przedstawienia teatralne, wernisaże, projekcje filmowe, czytanie dzieciom itp.
 3. Organizatorem jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, dalej Organizator.
 4. Miejscem realizacji Wydarzeń jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie – biblioteka główna, jej filie i punkty biblioteczne.
 5. Udział w Wydarzeniach jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników na Wydarzenia. Informacja o konieczności zgłoszenia udziału pojawi się na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka-piaseczno.pl oraz za pośrednictwem plakatów. Organizator określa zakres niezbędnych danych oraz wymagań formalnych wobec Uczestnika (np. wiek).
 7. Przed wzięciem udziału w Wydarzeniach Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi oznacza zaakceptowanie i zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Zasady uczestnictwa

 1. Wydarzenia są imprezą:
  1. skierowaną do uczestników w konkretnym przedziale wiekowym,
  2. lub ograniczoną ze względu na liczbę uczestników,
  3. lub nieograniczoną ze względu na liczbę i wiek uczestników.
 2. Na Wydarzenia ograniczone ze względu na liczbę uczestników obowiązuje bezpłatna lub płatna wejściówka do odbioru w siedzibach Organizatora.
 3. Udział w Wydarzeniach Uczestników małoletnich, którzy nie ukończyli 16 roku życia, jest możliwy tylko za zgodą i wiedzą rodzica lub opiekuna prawnego, a jeśli to konieczne, także pod jego opieką.
 4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Wydarzeniach oraz do wykluczenia Uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem.
 5. Organizator utrwala fotograficznie i filmowo Wydarzenia. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celu promocji jego statutowej działalności, poprzez zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl, Facebooku pod adresem www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/, YouTube na kanale www.youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A. W związku z transferem danych do serwisu Facebook oraz Google, Usługodawca informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA, co zgodnie z przyjętymi postanowieniami programu oznacza przetwarzanie danych zgodnie z przepisami RODO:
 6. Uczestnik Wydarzenia jest informowany poprzez niniejszy Regulamin oraz każdorazowo przed rozpoczęciem Wydarzenia o czynnościach określonych w ustępie powyżej.
 7. Udział w Wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu. Uczestnik Wydarzenia biorąc w nim udział, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku we wskazanych powyżej celach. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny, ale uzależniony od wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniach oraz promocja działalności Organizatora.
 3. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych.
 4. Dane (wizerunek) przetwarzane w związku z udziałem w Imprezach mogą być udostępniane lokalnej prasie: „Gazeta Piaseczyńska”, „Kurier Południowy”, „Przegląd Piaseczyński”, „Przystanek Zalesie”, „Sąsiedzi” oraz na lokalnych portalach informacyjnych: piasecznonews.pl, wirtualnepiaseczno.pl, piaseczno4u.pl, iTVPiaseczno.pl, jozefoslaw24.pl, Piaseczno.eu, Piaseczno.pl, mojepiaseczno.pl, naszepiaseczno.pl, Piaseczno.dlawas.info.
 5. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
 6. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeśli to konieczne jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać wizerunek Uczestników w związku z realizacją Wydarzeń oraz promocją działalności Organizatora przez 10 lat po realizacji Wydarzeń lub do czasu wycofania zgody przez Uczestnika.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
 8. Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: iodo@biblioteka-piaseczno.pl.

Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Wydarzeń może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres kontakt@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została złożona reklamacja.
 3. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału w Wydarzeniach. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik.
 4. Organizator każdorazowo określa termin oraz czas trwania Wydarzeń. Po jego zakończeniu Uczestnicy są zobligowani do opuszczenia miejsca Wydarzenia w celu umożliwienia dokonania niezbędnych prac porządkowych przez Organizatora.
 5. W przypadku udziału w Wydarzeniach osób małoletnich, które nie ukończyły 16 roku życia, rodzic lub opiekun prawny jest zobligowany do odebrania dziecka nie później niż o wyznaczonej przez Organizatora godzinie. Rodzic lub opiekun może wskazać osobę upoważnioną do odbioru dziecka, jeżeli jednak nie dokonana tej czynności wcześniej, Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przekazania dziecka takiej osobie. W przypadku nieodebrania dziecka w terminie i czasie określonym przez Organizatora, w szczególności, gdy konieczne będzie zamknięcie biblioteki, Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zaistniałej sytuacji policji lub straży miejskiej. Rodzic lub opiekun jest świadomy odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem oraz obowiązku Organizatora do zgłoszenia zaistniałej sytuacji służbom porządkowym, wynikającej z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika.
 4. Zasady udziału i przebiegu Wydarzeń określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl