ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Informacji dotyczącej stosowania monitoringu wizyjnego w Bibliotece

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – art. 13 ust. 1 i 2.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno;
2. Inspektor ochrony danych – adres siedziby: Biblioteka Publiczna w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno mail: ido@biblioteka-piaseczno.pl
3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych:
Monitoring funkcjonuje w Biblioteka Publiczna w Piasecznie – Centrum Edukacyjno-Multimedialne ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, ze względów bezpieczeństwa pracowników i interesariuszy, ochrony mienia, zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
4. Informacje nie będą przekazywane innym podmiotom niż te uprawnione z mocy prawa.
5. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 60 dni od dnia nagrania.
6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w punkcie 5 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
7. Po upływie okresów, o których mowa w punktach: 5 lub 6, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu. Za funkcjonowanie monitoringu nagrania oraz przebieg procesu ich niszczenia odpowiada administrator@biblioteka-piaseczno.pl.
8. Dane będą przetwarzane w urzędzie do momentu ustania celowości ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl