ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Kalambury z klocków LEGO

Data publikacji: 29/01/2021

28 stycznia obchodzimy Międzynarodowy dzień LEGO, a 29 stycznia Dzień Składanki i Łamigłówki. Z tej okazji zapraszamy wszystkich chętnych do akcji „Kalambury z klocków LEGO”.

Przedstaw tytuł ulubionej książki za pomocą klocków LEGO i wyślij zdjęcie na adres jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl10 pierwszych osób otrzyma biblioteczny gadżet!

Zrób zdjęcie samej budowli – bez wizerunku osób. W mailu podaj imię i nazwisko autora pracy i tytuł przedstawianej książki.

Czas na przesyłanie zdjęć do 1 lutego 2021 r. do godziny 23.59.

Przesłane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl, na Facebooku pod adresem www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/, na YouTube na kanale youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A.

 

Przed przystąpieniem do Akcji zapoznaj się z postanowieniami Regulaminu. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie.

 

Regulamin Akcji „Kalambury z klocków LEGO” organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w Akcji „Kalambury z klocków LEGO” zwanej dalej „Akcją”.
 2. Organizatorem Akcji jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.
 3. Realizatorem Akcji jest filia w Józefosławiu, ul. Julianowska 67A, 05-500 Józefosław.
 4. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 5. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie.
 7. Akcja trwa od 29 stycznia do 1 lutego 2021 r. do godziny 23.59.

Zasady i warunki uczestniczenia w Akcji

 1. Udział w Akcji mogą wziąć wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek.
 2. Akcja polega na przedstawieniu tytułu ulubionej książki za pomocą klocków LEGO.
 3. Pierwsze 10 osób, które prześlą zdjęcie wykonanej pracy, otrzyma gadżet biblioteczny.
 4. Zdjęcie pracy należy przesłać mailem na adres jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl wpisując w temacie wiadomości: Kalambury z klocków LEGO.
 5. Na zdjęciu nie może być osób, tylko sama praca wykonana z klocków LEGO.
 6. W mailu należy podać imię i nazwisko autora pracy i tytuł przedstawianej książki.
 7. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zdjęcie z pracą.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac przesłanych do Akcji, umieszczania ich na stronach internetowych i w mediach, podając dane autora pracy (imię i nazwisko).  
 9. Wszystkie przesłane prace będą wykorzystywane przez Organizatora w celu promocji jego statutowej działalności i zostaną zaprezentowane na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl, na Facebooku pod adresem www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/, na YouTube na kanale youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A.
 10. Uczestnik zostanie poinformowany mailowo, że otrzymuje gadżet. Gadżet należy odebrać osobiście w filii w Józefosławiu, ul. Julianowska 67A.

Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia na Akcję ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika warsztatów.
 2. Jeżeli Uczestnik Akcji ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Akcji może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została złożona reklamacja.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Akcji.
 4. Zasady udziału i przebieg Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Rodzice/opiekunowie dzieci zapoznają się z Obowiązkami Informacyjnymi A i B.
Osoby dorosłe zapoznają się z Obowiązkiem Informacyjnym A.

 

Obowiązek Informacyjny A

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą (Osoba dorosła), (Rodzic/Opiekun prawny)

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno tel. (22) 484 21 44, e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl.
 2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby – Biblioteka Publiczna w Piasecznie, Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, adres mail: iod@biblioteka-piaseczno.pl.
 3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:
  • przetwarzanie danych jest niezbędne do zgłoszenia uczestnika do akcji;
  • przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych.
 6. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest wymagane przez przepisy prawa.
 10. Biblioteka Publiczna w Piasecznie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

 

Obowiązek Informacyjny B

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych nie od osoby, której dane dotyczą (Osoba nieletnia)

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno tel. (22) 484 21 44, e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl
 2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby – Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, adres mail: iod@biblioteka-piaseczno.pl
 3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:
  • przetwarzanie danych jest niezbędne do zgłoszenia uczestnika do akcji;
  • przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.
 4. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko autora pracy.
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty uprawnione z mocy prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzic/opiekun prawny.
 11. Biblioteka Publiczna w Piasecznie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

 

Regulamin Akcji

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl