ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Misiowy konkurs plastyczny

Data publikacji: 03/11/2020

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Pluszowego Misia, który przypada na 25 listopada, zachęcamy uczniów klas O-III do udziału w misiowym konkursie plastycznym. Zadaniem uczestnika jest wykonanie, narysowanie misia przy użyciu dwóch kolorów: czarnego i białego. Więcej szczegółów w regulaminie konkursu. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć pracę do biblioteki przy ul. Kościuszki 49 i kartę zgłoszenia. Zachęcamy do udziału

Regulamin „Misiowego konkursu plastycznego”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Pluszowego Misia, który przypada na 25 listopada, ogłaszamy „Misiowy konkurs plastyczny”.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie, filia przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów klas O-III szkoły podstawowej Powiatu Piaseczyńskiego.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Prace konkursowe należy dostarczyć wraz z załącznikami do niniejszego regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 6. Konkurs rozpoczyna się 03.11.2020 r. i trwa do 20 grudnia 2020.

Cele konkursu:

 • – rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów
 • – zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie plastycznym
 • – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Warunki uczestnictwa:

 •  Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać jedną pracę plastyczną – przedstawiającą misia, pluszaka, przytulankę (mogą to być postacie misiów z różnych książek, bajek) i dostarczyć ją do filii przy ul. Kościuszki 49
 • Jury będzie oceniać prace w jednej kategorii wiekowej (klasy 0-III)
 • Jeden autor może przekazać na konkurs jedną pracę plastyczną (praca powinna być pracą własną dziecka, tworzona bez pomocy opiekuna/rodzica)
 • Format prac plastycznych – ocenie będą podlegały tylko prace formatu A3 – poziome (prace „płaskie”)
 • Praca powinna być wykonana przy użyciu tylko dwóch kolorów czarnego i białego
 • Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, tuszem, piórkiem, wyklejanka, origami itp.) jest dowolna. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, rzeźby czy prace z plasteliny.
 • Do prac należy dołączyć Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. Brak karty podpisanej przez rodzica jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do udziału w konkursie.
 • Prace zgłoszone do konkursu będą zatrzymane i nie będą zwracane autorom prac.
 • Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie prawa własności złożonej pracy plastycznej.
 • Pracę należy podpisać czytelnie na odwrocie pracy podając imię, nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły oraz tytuł pracy.
 • Prace będą użyte w celach promocyjnych przez Organizatora Konkursu. Prace nagrodzone będą stanowiły element grafiki zakładek czytelniczych, które powstaną po konkursie.
 • Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w przestrzeni biblioteki jako wystawa stacjonarna przy ul. Kościuszki 49, w części wypożyczalni dla dzieci.
 • Planowana jest również wystawa prac online, która będzie zamieszczona na stronie Biblioteki Publicznej w Piasecznie i FB biblioteki.

Kryteria oceny prac:

 • samodzielność wykonania pracy
 • kreatywność
 • walory artystyczne
 • zgodność z tematem

 Harmonogram konkursu:

 1. Dostarczanie prac do 20 grudnia 2020 r.
 2. Ocena Komisji Konkursowej do 1-5 stycznia 2021 r.
 3. Ogłoszenie wyników 7 stycznia 2021r.
 4. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie odbędzie się w terminie, o którym poinformujemy na stronie www biblioteki.

Nagrody:

 

 1. I miejsce, zestaw plastyczny, książka i gadżety biblioteczne
 2. II miejsce, zestaw plastyczny, książka i gadżety biblioteczne
 3. III miejsce, zestaw plastyczny, książka i gadżety biblioteczne

 oraz  będą przyznane również wyróżnienia

 

 1. Wszystkie nagrodzone prace wezmą udział w wystawie online oraz w tradycyjnej wystawie w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, w filii przy ul. Kościuszki 49.
 2. Jury ma prawo do innego rozdysponowania puli nagród przeznaczonej przez organizatora, jak również do przyznania własnych, pozaregulaminowych nagród i wyróżnień.
 3. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną.

 PUBLIKOWANIE PRAC PLASTYCZNYCH

 1. Zgłoszenie pracy plastycznej na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących czytelnictwo, Powiat Piaseczyński, Gminę Piaseczno, konkurs oraz Bibliotekę Publiczną w Piasecznie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 2. Prace plastyczne zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Do pakietu konkursowego należy dołączyć wypełnione dokumenty:

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl