ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Biblioteka Publiczna w Piasecznie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka”

Data publikacji: 02/09/2020

Projekt “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!” ” realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie z Funduszy Europejskich ( Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER)

Projekt “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!” ” realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie z Funduszy Europejskich ( Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER)

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!”

Wniosek numer: POWERAE-2020-1-PL01-KA104-079966

 • 1. Przepisy ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka! realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”
 2. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2020 –31.08.2022 (24 miesiące)
 3. Głównym celem projektu w odniesieniu do uczestników jest ich rozwój w zakresie umiejętności językowych oraz współpracy w grupie oraz świadomości różnorodności kulturowej w obrębie społeczeństw Unii Europejskiej poprzez:
 • rozwój kompetencji językowych
 • komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie podczas realizacji zadań projektowych,
 • uświadomienie roli dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich,
 • podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczestników,
 • poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich,

 

 1. Cele w odniesieniu do instytucji to:
 • polepszenie kompetencji językowych wśród pracowników biblioteki,
 • poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich,
 1. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:
 2. grupę docelową,
 3. kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
 4. wymagane dokumenty,
 5. prawa i obowiązki uczestników,
 6. zasady rezygnacji z projektu
 7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji Biblioteki Publicznej w Piasecznie i będą prowadzone przez koordynatora i zespół projektu.
 8. Biuro projektu mieści się Bibliotece Publicznej w Piaseczne, ul Jana Pawła 55 w Piasecznie.
 9. Informacje na temat projektu zamieszczane będą na stronie internetowej: https://biblioteka-piaseczno.pl/najlepszy-kierunek-na-przyszlosc-biblioteka/
 • 2. Grupa docelowa
 1. 6 pracowników z Biblioteki Publicznej w Piasecznie spośród wszystkich pracowników (6 osób udział w mobilności zagranicznej – kurs języka angielskiego w Maltalingua School of English na Malcie)

 

 • 3. Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

Warunki ogólne:

 1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala Biblioteka Publiczna w Piasecznie jako instytucja wysyłająca.
 2. Rekrutacja trwa min. 2 tygodnie i rozpoczyna się w miesiącu wrześniu 2020 r. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 3. Rekrutację przeprowadza komisja 3-osobowa w składzie: dyrektor biblioteki i 2 pracowników biblioteki, np. kierownik działu administracji.
 4. Biblioteka Publiczna w Piasecznie ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej biblioteki (zakładka projektu)
 5. Zgłoszenia do projektu dokonuje pracownik na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do dyrekcji lub wysyłać na adres power@biblioteka-piaseczno.pl
 7. Kryteria szczegółowe i dodatkowe podczas procesu rekrutacji. Uczestnicy będą wybrani na podstawie oceny ich motywacji do udziału w projekcie:
  1. Opis motywacji uczestnika do udziału w projekcie, wyrażający zainteresowanie i chęć uczenia się i udziału w mobilnościach* ( opis do 1000 znaków).
  2. Deklarację i przyjęcie zobowiązania uczestnictwa we wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu oraz po jego zakończeniu.
  3. Załączenie karty zgłoszenia – Załącznik nr 1
 8. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie opisane kryteria. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno mężczyźni jak i kobiety.

 

 • 4. Ocena kandydatów
 1. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez komisję na podstawie formularzy zgłoszeniowych, motywacji udziału w projekcie i zamieszczona w protokole, w terminie ogłoszonym przez bibliotekę.
 2. Lista uczestników po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie biblioteki w zakładce POWER
 3. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do projektu osób z listy rezerwowej będzie następował w kolejności.

5. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe

 1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności Biblioteka Publiczna w Piasecznie zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczestników.
 2. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania dwutygodniowego terminu przyjmowania zgłoszeń.

6. Wymagane dokumenty

 1. Na etapie rekrutacji:
 2. a) Formularz zgłoszeniowy, a w nim:
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 • Deklaracja o stanie zdrowia,
 • Oświadczenie uczestnika projektu “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”
 • (ustawa dot. przetwarzania danych osobowych),

7. Prawa i obowiązki uczestników projektu “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka! realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”

 

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:
 • językowego
 • kulturowego
 • organizacyjnego
 1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych, szkoleniowych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie wyjazdu, jak i po powrocie z mobilności.
 2. Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami umowy świadectwa uczestnictwa w kursie (certyfikat) oraz dokumentu – EUROPEJSKIEGO PASZPORTU JĘZYKOWEGO
 3. Gromadzenia podczas pobytu w krajach partnerskich materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych na rzecz projektu.
 4. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole językowej w kraju oraz podczas pobytu w krajach partnerskich, przestrzegania poleceń opiekunów wyjeżdżających z uczestnikami.
 5. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ustalonych zasad bezpieczeństwa uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.
 7. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

8. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Biblioteka zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 • rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Biblioteki w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,
 • rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona o zaistnieniu przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć oświadczenie dot. sytuacji.
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Biblioteka Publiczna w Piasecznie zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie https://biblioteka-piaseczno.pl/najlepszy-kierunek-na-przyszlosc-biblioteka/

………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 1*

Prosimy wydrukować formularz, wypełniony dostarczyć do dyrekcji lub zeskanować i wysłać drogą elektroniczną na adres power@biblioteka-piaseczno.pl

Formularz zgłoszenia do projektu realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie  dofinansowanego z Funduszy Europejskich “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka” Zgłoszenie Malta (POBIERZ) kurs językowy Malta

Zgłoszenia można przesyłać do 20 września. 

Lista uczestników zostanie podana 1 października 2020 roku.

 

 —

FINLANDIA

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!”

Wniosek numer: POWERAE-2020-1-PL01-KA104-079966

 • 1. Przepisy ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka! realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”
 2. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2020 –31.08.2022 (24 miesiące)
 3. Głównym celem projektu w odniesieniu do uczestników jest ich rozwój w zakresie nabycia nowych umiejętności oraz współpracy w grupie oraz świadomości różnorodności kulturowej w obrębie społeczeństw Unii Europejskiej poprzez:
 • rozwijanie potencjału grupy pracowników
 • nabywanie nowych kompetencji
 • zwiększenie świadomości i zrozumienia różnorodności kulturowej,
 • wzrost poczucia przynależności do międzynarodowej wspólnoty Europy,
 • zwiększenie umiejętności tworzenia i oceniania pomysłów na działalność instytucji i podniesienia ich rangi
 • uświadomienie roli dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich,
 • podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczestników,
 • poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich,

 

 1. Cele w odniesieniu do instytucji to:
 • lepsze zrozumienie systemów funkcjonowania bibliotek z różnych krajów i przenoszenie ich na grunt naszej instytucji
 • czerpanie wzorców i inspiracji z najlepszych bibliotek na świecie
 • poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich,

 

 1. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:
 2. grupę docelową,
 3. kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
 4. wymagane dokumenty,
 5. prawa i obowiązki uczestników,
 6. zasady rezygnacji z projektu
 7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji Biblioteki Publicznej w Piasecznie i będą prowadzone dyrektora instytucji i zespół projektu.
 8. Biuro projektu mieści się Bibliotece Publicznej w Piaseczne, ul Jana Pawła 55 w Piasecznie.
 9. Informacje na temat projektu zamieszczane będą na stronie internetowej: https://biblioteka-piaseczno.pl/najlepszy-kierunek-na-przyszlosc-biblioteka/

 

 • 2. Grupa docelowa
 1. 6 pracowników z Biblioteki Publicznej w Piasecznie spośród wszystkich pracowników (6 osób udział w mobilności – job shadowing Central Library Oodi-Helsinki-Finlandia)

 

 • 3. Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

 

Warunki ogólne:

 1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala Biblioteka Publiczna w Piasecznie jako instytucja wysyłająca.
 2. Rekrutacja trwa min. 2 tygodnie i rozpoczyna się w miesiącu wrześniu 2020 r. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 3. Rekrutację przeprowadza komisja 3-osobowa w składzie: dyrektor biblioteki i dwóch pracowników biblioteki, np. kierownik działu administracji.
 4. Biblioteka Publiczna w Piasecznie ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej biblioteki (zakładka projektu)
 5. Zgłoszenia do projektu dokonuje pracownik na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do dyrekcji lub wysyłać skan na adres power@biblioteka-piaseczno.pl
 7. Kryteria szczegółowe i dodatkowe podczas procesu rekrutacji. Uczestnicy będą wybrani na podstawie oceny ich motywacji do udziału w projekcie:

 

 1. Opis motywacji uczestnika do udziału w projekcie, wyrażający zainteresowanie i chęć uczenia się i udziału w mobilności * ( opis do 1000 znaków).
 2. Deklarację i przyjęcie zobowiązania uczestnictwa we wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu oraz po jego zakończeniu.
 3. Załączenie karty zgłoszenia – Załącznik nr 1
 1. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie opisane kryteria. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno mężczyźni jak i kobiety.

 

 • 4. Ocena kandydatów
 1. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez komisję na podstawie formularzy zgłoszeniowych, motywacji udziału w projekcie i zamieszczona w protokole, w terminie ogłoszonym przez bibliotekę.
 2. Lista uczestników niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie biblioteki w zakładce PO WER
 3. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do projektu osób z listy rezerwowej będzie następował w kolejności.

 

 • 5. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe
 1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności Biblioteka Publiczna w Piasecznie zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczestników.
 2. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania dwutygodniowego terminu przyjmowania zgłoszeń.

 

 • 6. Wymagane dokumenty

 

 1. Na etapie rekrutacji:

 

 1. a) Formularz zgłoszeniowy, a w nim:
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 • Deklaracja o stanie zdrowia,
 • Oświadczenie uczestnika projektu “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”
 • (ustawa dot. przetwarzania danych osobowych),

 

 • 7. Prawa i obowiązki uczestników projektu “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka! realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”

 

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu organizacyjnego
 2. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych, szkoleniowych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie wyjazdu, jak i po powrocie z mobilności.
 3. Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami umowy z uczestnikiem dokumentu w systemie EUROPASS
 4. Gromadzenia podczas pobytu w krajach partnerskich materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych na rzecz projektu.
 5. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole językowej w kraju oraz podczas pobytu w krajach partnerskich, przestrzegania poleceń opiekunów wyjeżdżających z uczestnikami.
 6. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia ustalonych zasad bezpieczeństwa uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.
 8. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • 8. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
 1. Biblioteka zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 • rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Biblioteki w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,
 • rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona o  zaistnieniu przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć oświadczenie dot. sytuacji.
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Biblioteka Publiczna w Piasecznie zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie https://biblioteka-piaseczno.pl/najlepszy-kierunek-na-przyszlosc-biblioteka/

………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 1*

Prosimy wydrukować formularz, wypełniony dostarczyć do dyrekcji lub zeskanować i wysłać drogą elektroniczną na adres power@biblioteka-piaseczno.pl

Formularz zgłoszenia do projektu realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie  dofinansowanego z Funduszy Europejskich “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka” Zgłoszenie Finlandia (POBIERZ) Oodi Central Library – Finlandia

 

Zgłoszenia można przesyłać do 20 września. 

Lista uczestników zostanie podana 1 października 2020 roku.

 

Najlepszy kierunek na przyszłość - Biblioteka

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl