ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Praca Animatora w Multicentrum

Data publikacji: 26/02/2024

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie ogłasza nabór

wolne stanowisko pracy – Animator –1 etat

Warunki pracy:

 • Wymiar etatu: 1 etat
 • Umowa o pracę
 • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55/ Dział Promocji i Animacji
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze (proporcjonalnie do etatu) od 4500 zł (brutto) (plus dodatek stażowy w zależności od dokumentów potwierdzających prawo do dodatku)

Oferujemy:

 • Ciekawe środowisko pracy
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Szkolenia

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Elastyczności w działaniu
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie i współprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży
 • Wspomaganie pracy wypożyczalni gier planszowych
 • Wspomaganie obsługi gości w trakcie wizyty w Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA
 • Wsparcie prowadzących zajęcia w ramach Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Multicentrum
 • Zgłaszanie własnych inicjatyw i udział w przygotowywaniu i realizacji projektów zewnętrznych
 • Obsługa strony internetowej i facebooka biblioteki
 • Otwartość na realizację nowych działań
 • Dbałość o stan powierzonego mienia

 Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu
 • CV
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 06.03.2024 do godziny 15:00, pocztą (liczy się data wpływu do biblioteki) lub osobiście w Sekretariacie Biblioteki w siedzibie Biblioteki Publicznej w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno (parter) Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Animator”
 • Komplet dokumentów (w jednym pliku) można wysłać elektronicznie
  (podpisane profilem zaufanym) na adres mailowy: cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl (do 06.03.2024, do godz. 23.59)
 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl