ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Pracuj w bibliotece – specjalista ds. organizacyjno-księgowych

Data publikacji: 03/04/2023

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. organizacyjno- księgowych

Warunki pracy:

 • wymiar etatu: 1 etat
 • umowa o pracę
 • miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Piasecznie, Jana Pawła II 55

Oferujemy:

 • ciekawe środowisko pracy
 • możliwość rozwoju osobistego
 • szkolenia

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne, finanse, rachunkowość
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią
 • staż pracy co najmniej 2 lata
 • doświadczenie w sprawach płacowych, kadrowych i księgowych

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna znajomość obsługi komputera (Office)
 • znajomość programu kadrowo-płacowego WF-gang, Płatnik będzie dodatkowym atutem,
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność w działaniu i dyskrecja, odporność na stres.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 • sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników biblioteki, naliczanie dodatkowych list związanych z wynagrodzeniami
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń osobowych pracowników
 • naliczanie ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży dla pracowników biblioteki
 • dokonywanie rozliczeń składek ZUS i FP, PEFRON, PPK.
 • sporządzanie sprawozdań związanych z wynagrodzeniami (GUS, ZUS, PEFRON, PPK)
 • sporządzanie rachunków do umów o dzieło i zlecenie,
 • prowadzenie ZFŚS, naliczanie zgodnie z regulaminem ZFŚS.
 • przygotowywanie przelewów i wszelkich płatności związanych z działalnością biblioteki
 • wykonywanie innych czynności doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego, a wynikających z rodzaju umówionej pracy

Wymagane dokumenty formalne:

 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Inne dokumenty potwierdzające przydatność na stanowisku pracy
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze od 4500,00 zł (brutto) do max 4750,00  (brutto) (+plus dodatek stażowy w zależności od dokumentów potwierdzających prawo do dodatku).

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć do 17 kwietnia 2023 r. osobiście w Bibliotece Publicznej w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno. Komplet dokumentów (w jednym pliku) można wysłać elektronicznie (podpisane profilem zaufanym) na adres mailowy: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl (do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 23.59)
Dokumenty składane osobiście należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. organizacyjno-księgowych”
Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP-u Biblioteki.
Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl