ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Szkolimy się: Dostępność, inkluzywność, różnorodność i równe traktowanie

Data publikacji: 23/12/2022

W czwartek 22 grudnia 2022 roku w Bibliotece Głównej w sali widowiskowej odbyło się szkolenie uwrażliwiające dla zespołu pracowników piaseczyńskiej biblioteki. Temat szkolenia brzmiał: “Dostępność, inkluzywność, różnorodność i równe traktowanie – szkolenie uwrażliwiające na potrzeby i perspektywę odbiorcy”. Prowadząca spotkanie Lena Rogowska-Lewandowska jest trenerką równościową, facylitatorką, animatorką kultury, prowadzi m.in. warsztaty antydyskryminacyjne, komunikacji, facylitacji.

W czasie sześciogodzinnego spotkania w praktyczny sposób mogliśmy pozyskać wiedzę o komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami.  Omawialiśmy różne przykładowe grupy osób narażonych na wykluczenie oraz ćwiczyliśmy na tzw. personach. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób proponować pomoc i jakie komunikaty słowne są neutralne, a jakie negatywne i źle odbierane. Dyskutowaliśmy o różnicach między tolerancją a szacunkiem. Rozmawialiśmy również o potocznych wyrażeniach – komunikatach, których dzisiaj należy unikać, mając na uwadze komfort odbiorcy. Trenerka omówiła model treści stereotypu, a także hipotezę kontaktu Gordona Alporta opartą na współpracy, równej pozycji oraz działaniu autorytetów w drodze do pojednania. Na koniec uczestnicy szkolenia mogli podzielić się tym, co było dla nich nowe lub ważne na szkoleniu.

Szkolenie zorganizowane w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Logotyp Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.