ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Szkolimy się: kurs PJM dla bibliotekarzy

Data publikacji: 08/05/2023

Pracownicy Biblioteki Publicznej w Piasecznie mieli możliwość wzięcia udziału w kursie polskiego języka migowego, który odbywał się od 13 marca do 27 kwietnia 2023 roku w formule online. Na szkolenie zgłosiło się 11 osób, które dwa razy w tygodniu łączyły się na platformie Zoom na zajęcia z lektorką. Kurs objął 20 godzin dydaktycznych. Uczestnicy uczyli się alfabetu oraz podstawowych pojęć m.in. liczebników, nazw miejscowości, zwrotów grzecznościowych, zdań informujących o pracy, pochodzeniu, miejscu zamieszkania, informacji o rodzinie, zawodach i wiele innych zwrotów związanych także z pracą w bibliotece.

Lektorka Polskiego Języka Migowego Joanna Kurzyna sprawiła, że nauka nowego dla pracowników biblioteki języka była przyjemnym wyzwaniem. Kurs organizowany był przez Polski Związek Głuchych. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.

Kurs organizowany w ramach projektu “Kultura bez barier”. Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

belka z logotypami
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl