ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

W poszukiwaniu dostępności – konferencja “Badania w sektorze kultury 2022: Dostępność”

Data publikacji: 24/11/2022

W dniach 17-18 listopada 2022 roku odbyła się konferencja “Badania w sektorze kultury 2022: Dostępność” w Krakowie, która została zorganizowana przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Badań Organizacji Kultury – IBOK. W spotkaniu, jako reprezentacja Biblioteki Publicznej w Piasecznie, wzięły udział Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastępca dyrektora biblioteki oraz Urszula Bąkowska, koordynatorka ds. dostępności.

Wydarzenie było szansą do rozmowy na temat szeroko rozumianej dostępności w sektorze kultury. Spotkanie z badaczami i praktykami z różnych instytucji pozwoliło uczestnikom na refleksję nad tym, czym jest dostępność i jak ją rozumieć w kulturze, jakie wyzwania stoją przed sektorem kultury w tym obszarze, w jaki sposób badać i odpowiadać na oczekiwania osób ze szczególnymi potrzebami oraz jak pozyskaną wiedzę zastosować w praktyce. Zarządzanie dostępnością w organizacji kultury to temat bardzo ważny – działalność kulturalna instytucji, która wdraża rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług czy wydarzeń instytucji, staje się przez to w pełni inkluzywna, czyli łącząca i przeznaczona dla wszystkich. A do tego właśnie zmierza nasza biblioteka!

Konferencja sprzyjała ponadto wymianie wiedzy i doświadczeń oraz popularyzowaniu dobrych praktyk.

Poruszane tematy podczas konferencji:

 • dostępność oferty kulturalnej dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami,
 • dostępność architektoniczna instytucji kultury,
 • dostępność informacyjno-komunikacyjna instytucji kultury,
 • dostępność cyfrowa instytucji kultury,
 • trudności związane z wdrażaniem ustawy o dostępności,
 • postawy otwartości/braku otwartości otoczenia bliższego i dalszego na zmiany wynikające z ustawy o dostępności w obrębie organizacji/instytucji,
 • wrażliwość społeczna/brak wrażliwości społecznej jako czynnik zainteresowania zmianami,
 • zadania i wyzwania koordynatorów dostępności,
 • oferta kulturalna w opinii osób ze szczególnymi potrzebami – oczekiwania a rzeczywistość,
 • zarządzanie różnorodnością w organizacjach kultury z perspektywy menedżerów i pracowników,
 • granice dostępności oferty i organizacji kultury.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.