ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wystawy „W obiektywie” – zgłoś swoje zdjęcia

Data publikacji: 11/03/2021

Jeśli chcesz podzielić się swoimi zdjęciami z podróży oraz zobaczyć je na wystawie w bibliotece, to mamy dla Ciebie idealną okazję!

Zdjęcia będą drukowane w formacie A4 i prezentowane na wystawie stacjonarnej przez jeden miesiąc w filii w Józefosławiu, ul. Julianowska 67A.

Piękne krajobrazy, niezwykła architektura, wyjątkowe ujęcia – wszystko to możesz zaprezentować, przesyłając do nas zdjęcia z następujących krajów:

 • Izrael
 • Polska
 • Ukraina
 • Francja
 • Bałkany
 • Brazylia
 • Rosja
 • Finlandia

Co trzeba zrobić:

 • wybierz minimum 1 zdjęcie, a maksymalnie 11 zdjęć z danego kraju (zdjęcia dobrej jakości, wysokiej rozdzielczości, w postaci elektronicznej)
 • każde zdjęcie podpisz imieniem i nazwiskiem oraz nadaj tytuł – co zdjęcie przedstawia
 • prześlij zdjęcia na adres mailowy: jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl lub poprzez serwis WeTransfer
 • Termin: do 6 kwietnia 2021 roku

Preferujemy zdjęcia przedstawiające architekturę i krajobrazy

 

Udział w Wystawach mogą wziąć wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek.

O udziale w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń i jakość zdjęć.

 

Przed przystąpieniem do udziału w Wydarzeniu zapoznaj się z Regulaminem oraz Obowiązkami Informacyjnymi zamieszczonymi poniżej.

 

Regulamin Wydarzenia: Wystawy „W obiektywie” – zdjęcia z podróży organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w Wydarzeniu: Wystawy „W obiektywie” – zdjęcia z podróży zwanymi dalej „Wydarzeniem”.
 2. Wydarzenie jest organizowane w ramach akcji ”Z książką przez świat”.
 3. Organizatorem Wydarzenia jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.
 4. Realizatorem Wydarzenia jest filia w Józefosławiu, ul. Julianowska 67A, 05-500 Józefosław.
 5. Udział w Wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 6. Przed przystąpieniem do udziału w Wydarzeniu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Wzięcie udziału w Wydarzeniu oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie.

Zasady i warunki uczestniczenia w Wydarzeniu

 1. Udział w Wydarzeniu mogą wziąć wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek.
 2. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w Wydarzeniu pod warunkiem uzyskania zgody rodzica / opiekuna.
 3. Wydarzenie polega na organizowaniu wystaw, czyli zdjęć z podróży.
 4. Zdjęcia będą drukowane w formacie A4 i prezentowane na wystawie stacjonarnej przez jeden miesiąc w filii w Józefosławiu, ul. Julianowska 67A.
 5. Uczestnik wybiera minimum 1 zdjęcie, a maksymalnie 11 zdjęć z danego kraju: Izrael, Polska, Ukraina, Francja, Bałkany, Brazylia, Rosja, Finlandia.
 6. Zdjęcia muszą być dobrej jakości i wysokiej rozdzielczości w postaci elektronicznej (format JPG, PNG). Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie. Preferujemy zdjęcia przedstawiające architekturę i krajobrazy.
 7. Uczestnik przesyła wybrane zdjęcia na adres mailowy: jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl. Zdjęcia można przesyłać także poprzez serwis WeTransfer.
 8. Każde zdjęcie musi w nazwie zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz tytuł – co przedstawia.
 9. O udziale w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń i jakość zdjęć.
 10. Przesłanie zdjęć nie gwarantuje udziału w Wydarzeniu. O udziale w wystawie poinformujemy Uczestnika e-mailem.
 11. Termin przesyłania zdjęć do 6 kwietnia 2021 roku.
 12. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszone zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie zdjęć nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób.

Prawa autorskie

 1. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć zgłoszonych do Wydarzenia w formie wystawy stacjonarnej i online, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w prasie lokalnej i branżowej oraz w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).  
 2. Organizator nabywa prawa autorskie na następujących obszarach:

1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,

2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,

3. wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,

4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),

5. wykorzystanie do celów promocji, public relations,

6. publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie. 

3. Jednocześnie uczestnik zezwala Organizatorowi Wydarzenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zdjęć w zakresie wskazanym powyżej oraz przenosi na Organizatora Wydarzenia uprawnienia od 1-6 wskazane w punkcie 2. 

4. Autor oświadcza, że jest wykonawcą zdjęć i nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.

Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia na Wydarzenie ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika.
 2. Jeżeli Uczestnik Wydarzenia ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Wydarzenia może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Wydarzenia zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została złożona reklamacja.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Wydarzenia.
 4. Zasady udziału i przebieg Wydarzenia określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Osoby dorosłe zapoznają się z Obowiązkiem Informacyjnym A.

Rodzice/opiekunowie dzieci zapoznają się z Obowiązkami Informacyjnymi A i B. 

 

Obowiązek Informacyjny A

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą (Osoba dorosła), (Rodzic/Opiekun prawny)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno tel. (22) 484 21 44, e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl.
 2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby – Biblioteka Publiczna w Piasecznie, Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, adres mail: iod@biblioteka-piaseczno.pl.
 3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:
  1. przetwarzanie danych jest niezbędne do zgłoszenia udziału w Wydarzeniu: Wystawy „W obiektywie” – zdjęcia z podróży;
  2. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych.
 6. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest wymagane przez przepisy prawa.
 10. Biblioteka Publiczna w Piasecznie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

 

Obowiązek Informacyjny B

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych nie od osoby, której dane dotyczą (Osoba nieletnia)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno tel. (22) 484 21 44, e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl
 2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby – Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, adres mail: iod@biblioteka-piaseczno.pl
 3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:
  1. przetwarzanie danych jest niezbędne do zgłoszenia udziału w Wydarzeniu: Wystawy „W obiektywie” – zdjęcia z podróży;
  2. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.
 4. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko autora pracy.
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty uprawnione z mocy prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzic/opiekun prawny.
 11. Biblioteka Publiczna w Piasecznie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

 

Regulamin Wydarzenia: Wystawy “W obiektywie”

 

Wydarzenie Wystawy „W obiektywie” – zdjęcia z podróży jest organizowane w ramach akcji ”Z książką przez świat”.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl