ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Zatrudniamy! Specjalista ds. promocji!

Data publikacji: 20/06/2022

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko: specjalista ds. promocji – 1 etat.

1. Warunki pracy:
Wymiar etatu: 1 etat
Umowa o pracę
Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Piasecznie

2. Oferujemy:
Ciekawe środowisko pracy
Możliwość rozwoju osobistego
Szkolenia

3. Wymagania niezbędne:
Minimum wykształcenie średnie, policealne lub wyższe
Umiejętność pracy w systemie MS Windows
Dobra znajomość pakietów biurowych MS Office (redagowanie tekstów, tworzenie prezentacji, arkusze kalkulacyjne)
Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, komunikatywność
Znajomość pracy w obszarze PR, promocji i marketingu
Umiejętność pracy w obszarze media relations
Sprawne poruszanie się po sieci, znajomość trendów w komunikacji internetowej, posługiwanie się narzędziami do obsługi mediów społecznościowych i umiejętność wyszukiwania w nich informacji
Umiejętność publikacji artykułów, tworzenia wydarzeń na fanpage Facebooka, grafik na Instagram
Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań
Wysoka motywacja do pracy na rzecz biblioteki, umiejętność podejmowania niestandardowych wyzwań, umiejętność realizacji zadań metodą projektową
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

4. Wymagania dodatkowe:
Podstawowa znajomość programów graficznych (typu CorelDraw, Canva, IrfanView, GIMP) do tworzenia/obróbki grafiki, do projektowania ulotek, plakatów, zaproszeń, wizytówek, itp.
Podstawowa znajomość CMS (systemy zarządzania treścią), typu WordPress – redagowanie artykułów na stronie biblioteki
Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
Łatwość nawiązywania kontaktów
Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki
Kreatywność, innowacyjność oraz motywacja do pracy
Wysoka kultura osobista
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
Dyspozycyjność związana z realizacją obowiązków w godzinach popołudniowych czy w weekendy
Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Prowadzenie działań promocyjnych związanych z działalnością biblioteki
Planowanie, organizacja i koordynowanie działań promocyjnych oraz eventów realizowanych przez bibliotekę
Przygotowanie materiałów promocyjnych biblioteki
Prowadzenie strony internetowej biblioteki, profilu Biblioteki na Facebooku
Redagowanie tekstów, przygotowanie informacji prasowych i medialnych, przygotowywanie prezentacji
Szukanie nowych kanałów informacyjnych
Komunikacja zewnętrzna i budowanie wizerunku Biblioteki na zewnątrz
Współpraca z mediami i podmiotami zewnętrznymi (m.in. przekazywanie informacji o planowanych wydarzeniach, przekazywanie relacji i dokumentacji fotograficznej z wydarzeń, których organizatorem bądź współorganizatorem jest Biblioteka, pozyskiwanie patronatów medialnych)
Podtrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi partnerami, sponsorami oraz poszukiwanie nowych
Nadzór nad wydawaniem publikacji przez bibliotekę (w tym kontakty z autorami i prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem publikacji do druku i dystrybucji)

6. Wymagane dokumenty:
List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
Życiorys (CV)
Kopie świadectw pracy

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

7. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć do 4 lipca 2022 r. osobiście w Bibliotece Publicznej w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno. Komplet dokumentów (w jednym pliku) można wysłać elektronicznie
(podpisane profilem zaufanym) można wysłać na adres mailowy: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl (do 4 lipca 2022 r. do godz. 23.59)
Dokumenty składane osobiście należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. promocji”.
Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP-u Biblioteki.
Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piaseczie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.
Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w Bibliotece.

Uwagi końcowe:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.