ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Znaszli ten kraj – Mazowsze

Data publikacji: 12/05/2023

W ramach akcji “Znaszli ten kraj” w 2023 roku co miesiąc czytelnicy będą mieli możliwość rozwiązania zadania dotyczącego danego regionu lub województwa. Będą to krzyżówki, rebusy, zagadki i szyfry. Za każdy poprawnie rozwiązany etap otrzymacie od bibliotekarza pieczątkę, a po zdobyciu 5 – nagrodę! Co miesiąc macie też szansę zdobyć drobny upominek. Dla wytrwałych przygotowaliśmy nagrody specjalne – za 10 zebranych pieczątek. Zabawa bez limitu wiekowego, zapraszamy!

Co miesiąc publikujemy zadanie o danym regionie.

 • Zadanie będzie dostępne we wszystkich placówkach oraz do pobrania na stronie www.
 • Za poprawne rozwiązanie uczestnik otrzymuje pieczątkę.
 • Po zebraniu 5 pieczątek uczestnik otrzymuje nagrodę.
 • Zbieranie pieczątek za zadanie marcowe do 12 czerwca.
 • Do udziału w akcji zapraszamy całe rodziny, młodzież, dorosłych, seniorów.
 • Uwaga! Odbiór nagrody za pięć pieczątek na początku czerwca.

Harmonogram:

 • styczeń – Małopolska
 • luty – Łódzkie
 • marzec – Wielkopolska
 • kwiecień – Podlaskie
 • maj – Mazowsze
 • czerwiec – Warmia i Mazury
 • lipiec – Pomorze
 • sierpień – Dolny i Górny Śląsk
 • wrzesień – Świętokrzyskie
 • październik – Podkarpackie
 • listopad – Lubelszczyzna
 • grudzień – Mazowsze

Każdy czytelnik może w miesiącu rozwiązać tylko 1 zadanie i otrzymać tylko 1 pieczątkę.

Znaszli Ten Kraj Zagadkowy Zawrót Głowy

Zagadkowy Zawrót Głowy Karta Na Pieczątki

Regulamin Akcji Znaszli Ten Kraj Zagadkowy Zawrót Głowy

 

Regulamin Akcji Znaszli ten kraj: Zagadkowy zawrót głowy

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w  Akcji Znaszli ten kraj: Zagadkowy zawrót głowy zwanej dalej „Akcją”.
 2. Organizatorem Akcji jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.
 3. Przed przystąpieniem do  Akcji, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Akcja trwa od 11.01.2023 do 5.01.2024.
 5. Celem Akcji jest promocja regionów Polski, zachęcenie Uczestników do czytania książek polskich autorów.

Zasady i warunki uczestniczenia w Akcji

 1. Udział w Akcji mogą wziąć tylko Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Piasecznie – Czytelnicy wszystkich placówek (Uczestnik musi być zapisany do biblioteki).
 2. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 3. Każdy Uczestnik Akcji otrzymuje Kartę z zadaniami (co miesiąc) oraz Kartę do zbierania pieczątek (jednorazowo).
 4. Co miesiąc w bibliotece będzie zadanie do wykonania (m.in. krzyżówka, wykreślanka, rebus, szyfry). Zadanie będzie związane z regionami Polski.
 5. Zadaniem Uczestnika jest rozwiązanie zadania i przyniesienie do biblioteki.
 6. Zadanie nie musi być rozwiązane do końca, liczy się hasło główne.
 7. Za poprawne rozwiązanie zadania, Uczestnik otrzymuje pieczątkę na Karcie do zbierania pieczątek.
 8. Po zebraniu 5 pieczątek, Uczestnik otrzymuje nagrodę.
 9. Po zebraniu 10 pieczątek, Uczestnik otrzymuje nagrodę specjalną.
 10. Zadania będą dostępne we wszystkich placówkach oraz do pobrania na stronie www.biblioteka-piaseczno.pl
 11. Zadania pojawią się do 10 dnia każdego miesiąca.
 12. Pieczątki za dany miesiąc można zbierać do końca pierwszego tygodnia kolejnego miesiąca.
 13. Karty z pieczątkami należy uzupełniać i oddać do 5.01.2024 roku. Po tym terminie Karty nie będą ważne, a nagrody nie będą przyznawane.
 14. Każdy, kto przyniesie uzupełnioną Kartę, otrzyma nagrodę – do wyczerpania zapasów.
 15. Każdy Uczestnik może złożyć jedną Kartę. Organizator nie zwraca Kart Uczestnikom. Uczestnik oddaje rozwiązane zadanie bibliotekarzowi, kartę z pieczątkami zabiera ze sobą. Co miesiąc, by zdobyć pieczątkę, należy okazać kartę.
 16. Karty niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone do Akcji.

Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Akcji o odrzuceniu jego Karty.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Karty ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika lub godzinami pracy siedziby Organizatora.
 3. Jeżeli Uczestnik Akcji ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Akcji może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres osiedle@biblioteka-piaseczno.pl.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia Akcji do 7 dni po zakończeniu Akcji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Akcji.
 5. Zasady udziału i przebieg Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl