ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Konkurs fotograficzny – Piaseczno 2023 w obiektywie

Data publikacji: 11/01/2023

“Piaseczno 2023 w obiektywie” to tytuł konkursu, w którym może wziąć udział każdy zarejestrowany w Bibliotece Publicznej w Piasecznie czytelnik. Zachęcamy też do udziału osób nie będących członkami naszej społeczności. Wystarczy założyć naszą kartę biblioteczną i wysłać swoje zgłoszenie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział?

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Konkurs podzielony jest na miesiące odpowiadające miesiącom kalendarzowym w roku 2023, ma więc 12 części. W każdym miesiącu zostanie wybrane jedno zdjęcie, które zdobędzie tytuł Zdjęcia Miesiąca. Na zakończenie roku 2023 , wszystkie z 12 wybranych Zdjęć Miesiąca zostaną wydane w formie kalendarza na rok 2024, gdzie wcześniej wybrane Zdjęcie Miesiąca będzie odpowiadało wybranemu miesiącowi. Nagrodzone zostanie również Zdjęcie Roku 2023.

Konkurs ma charakter amatorski. Uczestnikami mogą być tylko osoby nieprowadzące profesjonalnej działalności fotograficznej, a przesłane na konkurs zdjęcia nie mogą być uprzednio nagradzane, nie brały udziału w innych konkursach, nie były publikowane lub wystawiane oficjalnie (za wyłączeniem profilów autora w social media i strony internetowej autora lub ogólnych forów internetowych służących publikowaniu zdjęć, ale nie będących częściami innych konkursów fotograficznych).

Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać od 1 do 3 fotografii w postaci elektronicznej (format JPG, PNG lub TIFF) na email: konkurs@biblioteka-piaseczno.pl. z dopiskiem:  Konkurs fotograficzny „Piaseczno 2023 w obiektywie” wraz z kartą zgłoszeniową oraz podpisanymi oświadczeniami RODO (dostępne do pobrania na dole strony). Zdjęcia, należy wysyłać do 22-go dnia każdego miesiąca, aby wzięły udział w konkursie na zdjęcie tegoż miesiąca (z wyjątkiem opisanym w dziale „Harmonogram konkursu” pkt. 2).

Każde zdjęcie musi w nazwie zawierać imię i nazwisko, tytuł pracy oraz nazwę miesiąca, w którym ma brać udział. Zdjęcia mogą przedstawiać dowolny krajobraz, obiekt architektoniczny lub sytuację związaną z Piasecznem i jego najbliższymi okolicami (warunkiem przedstawienia osób rozpoznawalnych na zdjęciu, jest wyrażenie przez nią zgody na publikację wizerunku, opatrzonej własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym autora zdjęcia). Na zdjęciach niedopuszczalne jest stosowanie fotomontażu.

Nagrody:

 • Zdjęcia nagrodzone za Zdjęcie Miesiąca będą wydrukowane w formie promocyjnego kalendarza Biblioteki Publicznej w Piasecznie na rok 2024. Zdjęcie roku będzie wybrane na stronę tytułową/okładkę kalendarza.
 • Zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa zdjęć. O jej terminie poinformujemy na stronie internetowej biblioteki po zakończeniu konkursu.
 • I nagroda za każde wybrane Zdjęcie Miesiąca to gadżety ufundowane przez organizatorów konkursu oraz Bon Empik o wartości 100zł.
 • Nagroda specjalna za Zdjęcie Roku 2023 – bon Empik o wartości 500 zł.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “PIASECZNO 2023 W OBIEKTYWIE”(PDF do pobrania)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno oraz Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna.
 2. Wysłanie zdjęć drogą elektroniczną na adres konkurs@biblioteka-piaseczno.plna konkurs wraz z załącznikami do niniejszego regulaminu jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich czytelników Biblioteki Publicznej w Piasecznie mających założoną kartę biblioteczną. Konkurs ma charakter amatorski i otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy. Nie ma górnej, ani dolnej granicy wieku. W konkursie mogą brać udział osoby zapisane do Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Uczestnikami mogą być tylko osoby nieprowadzące profesjonalnej działalności fotograficznej. 
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Konkurs rozpoczyna się 01.01.2023 r., a kończy się 31.12.2023 r. Konkurs podzielony jest na miesiące odpowiadające miesiącom kalendarzowym w roku 2023, ma więc 12 części. W każdym miesiącu zostanie wybrane jedno zdjęcie, które zdobędzie tytuł Zdjęcia Miesiąca. Na zakończenie roku 2023 , wszystkie z 12 wybranych Zdjęć Miesiąca zostaną wydane w formie kalendarza na rok 2024, gdzie wcześniej wybrane Zdjęcie Miesiąca będzie odpowiadało wybranemu miesiącowi.
 6. Cele konkursu: Zauważenie i nagrodzenie osób będących pasjonatami fotografii; Rozwijanie zainteresowań, kreatywności i uzdolnień w dziedzinie fotografii; Integracja czytelników Biblioteki Publicznej w Piasecznie; Promocja czytelnictwa poprzez aktywację osób, posiadających kartę biblioteczną Biblioteki Publicznej w Piasecznie

 

ZDJĘCIA

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać od 1 do 3 fotografii w postaci elektronicznej (format JPG, PNG lub TIFF) na email:konkurs@biblioteka-piaseczno.plz dopiskiem:  Konkurs fotograficzny „Piaseczno 2023 w obiektywie” wraz z kartą zgłoszeniową oraz podpisanymi oświadczeniami RODO. Zdjęcia, należy wysyłać do 22-go dnia każdego miesiąca, aby wzięły udział w konkursie na zdjęcie tegoż miesiąca (z wyjątkiem opisanym w dziale „Harmonogram konkursu” pkt. 2).
 2. Każde zdjęcie musi w nazwie zawierać imię i nazwisko, tytuł pracy oraz nazwę miesiąca, w którym ma brać udział. Zdjęcia mogą przedstawiać dowolny krajobraz, obiekt architektoniczny lub sytuację związaną z Piasecznem i jego najbliższymi okolicami (warunkiem przedstawienia osób rozpoznawalnych na zdjęciu, jest wyrażenie przez nią zgody na publikację wizerunku, opatrzonej własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym autora zdjęcia).
 3. Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, w postaci elektronicznej jak największej rozdzielczości (sugerowana: 4128×3096). Zdjęcia w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane, prace, które brały udział w innych konkursach, były publikowane lub wystawiane oficjalnie (za wyłączeniem profilów autora w social media i strony internetowej autora lub ogólnych forów internetowych służących publikowaniu zdjęć, ale nie będących częściami innych konkursów fotograficznych).
 4. Zdjęcia użyte będą w celach promocyjnych przez Organizatora Konkursu. Wykorzystane zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem, przez co będzie to forma promocji dla autora. Zdjęcia nagrodzone będą wydrukowane w formie promocyjnego kalendarza Biblioteki Publicznej w Piasecznie na rok 2024.
 5. Wystawa online będzie zamieszczona na stronie Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Planowana jest również wystawa stacjonarna w budynku Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55.
 6. Na zdjęciach niedopuszczalne jest stosowanie fotomontażu.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Nadsyłanie prac do 22-go dnia każdego miesiąca w 2023 roku.
 2. Ocena Komisji Konkursowej do 30-go dnia każdego konkursowego miesiąca (w przypadku miesiąca lutego do 28 lutego, w przypadku miesiąca grudnia 2023 do 15 grudnia 2023 roku).
 3. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć w danych miesiącach zostanie wytypowane Zdjęcie Roku 2023. Komisja konkursowa ogłosi swój wybór do 31 grudnia 2023 roku.
 4. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie odbędzie się w terminie, o którym poinformujemy na stronie www biblioteki.
 5. Wystawa pokonkursowa zdjęć odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55. O terminie poinformujemy na stronie www biblioteki.

 

UPOMINKI

 1. Nagrody ogólne: I nagroda za każde wybrane Zdjęcie Miesiąca to gadżety ufundowane przez organizatorów konkursu oraz Bon Empik o wartości 100zł. Wszystkie nagrodzone prace zostaną wydrukowane w promocyjnym kalendarzu Biblioteki Publicznej w Piasecznie na rok 2024 oraz zaprezentowane na wystawie w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55. Jury ma prawo do innego rozdysponowania puli nagród przeznaczonej przez organizatora, jak również i przyznania własnych, pozaregulaminowych nagród i wyróżnień.
 2. Nagroda specjalna za Zdjęcie Roku 2023 – bon Empik o wartości 500 zł.
 3. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną i/lub e-mailową.

 

 PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

 1. Zgłoszenie fotografii na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących czytelnictwo, Powiat Piaseczyński, Gminę Piaseczno, sztukę fotograficzną, konkurs oraz Bibliotekę Publiczną w Piasecznie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zdjęcia złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 2. Zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Uwaga! Wysyłając zdjęcia (1 do 3 szt.) na konkurs, należy dołączyć wypełnione oraz odręcznie podpisane dokumenty na e-mail: konkurs@biblioteka-piaseczno.plz dopiskiem: Konkurs fotograficzny pt. „Piaseczno 2023 w obiektywie”:

DO POBRANIA:

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl