ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Z kart historii biblioteki

Początek działalności bibliotek na terenie Piaseczna można datować na 1947 r., kiedy to powołano Miejską Bibliotekę Publiczną z siedzibą przy ulicy Kościuszki 11. Początki działalności nie były łatwe. Kolejne lata przynoszą powstanie Biblioteki Powiatowej w 1952 r., jako, że Piaseczno zostało siedzibą władz powiatowych.

W wyniku decyzji administracyjnych w 1954 r. następuje połączenie biblioteki miejskiej i powiatowej. Warunki jakie miała nowo powstała jednostka zupełnie nie były odpowiednie do prowadzenia działalności bibliotecznej. Wcześniej biblioteka powiatowa zlokalizowana była w jednym pokoju Powiatowej Rady Narodowej. Po połączeniu jej zbiory zostały przeniesione do budynku przy ul. Kościuszki. Powierzchnia dwóch pomieszczeń to było w sumie 25 m2, na których zlokalizowano 10000 woluminów zbiorów i swoje stanowiska pracy miało tam 7 osób z personelu.

Sytuacja lokalowa przez długi czas nie ulegała poprawie, a starania kierownictwa biblioteki przez długi czas nie spotykały się z pozytywnym odzewem ze strony władz. Dopiero w 1959 r. biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenie w budynku Inspektoratu Oświaty, w którym zlokalizowano biura i dyrekcję, pozostawiając wypożyczalnię w starym budynku. Otrzymanie dodatkowego pomieszczenia było wynikiem kontroli, jakie przeprowadzał cyklicznie inspektor pracy, który w swoich raportach zgłaszał, że warunki pracy bibliotekarzy nie spełniają żadnych norm objętych przepisami BHP.

W tym samym okresie rozpoczęto przygotowania do wybudowania zupełnie nowego i spełniającego wszelkie wymagania budynku dla potrzeb biblioteki. Projekt zatwierdzono już w 1959 r., a budowę rozpoczęto rok później. W trakcie budowy miał miejsce wypadek, w skutek którego śmierć poniósł jeden z robotników. W związku z prowadzonym śledztwem wstrzymano na pewien czas budowę.

Rok 1962 okazał się nieszczęśliwy dla biblioteki. W tym czasie doszło do pożaru w pomieszczeniach biurowych w Inspektoracie Oświaty, gdzie znajdowała się administracja i dyrekcja biblioteki. Zniszczeniu uległ katalog centralny, akta biurowe, część sprzętów i księgozbioru.

Na szczęście rok później oddano do użytku nowy budynek Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, w którym biblioteka zajęła parter. Na ówczesne czasy taka powierzchnia w pełni odpowiadała potrzebom biblioteki, mimo że pierwsze piętro budynku było przeznaczone na czytelnie. W budynku umieszczono także Bibliotekę Pedagogiczną oraz Poradnie Wychowawczo Zawodową dla Dzieci i Młodzieży. Budynek miał za zadanie obsługiwać 25-tysięczne miasto. W momencie uruchomienia placówki w nowym miejscu miasto Piaseczno liczyło niewiele ponad 12 tysięcy mieszkańców, tak więc ze względów oszczędnościowych pomieszczenia na piętrze udostępniono innym użytkownikom. Okres lat 70. to czas wielu zmian, które nie ominęły bibliotekę w Piasecznie. W 1974 r. dokonano połączenia z Domem Kultury, który zajął pierwsze piętro budynku. Rok 1975 przyniósł likwidację powiatów. Także biblioteka powiatowa „przestała” istnieć. Przekształcono ją w bibliotekę miejską. Połączenia biblioteki z Ośrodkiem Kultury trwało kilka lat – do 1981 r., kiedy to po rozdzieleniu tych placówek biblioteka przyjęła nazwę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Biblioteka działała na pierwszym piętrze budynku zajmując powierzchnię 360 m2, gdzie umieszczono wypożyczalnię dla dorosłych z czytelnią, oddział dla dzieci i młodzieży. Sieć uzupełniały filie biblioteczne. Okres przełomu lat 80. i 90. to czas zmian politycznych i strukturalnych. Nie ominął on także biblioteki. Likwidowano punkty biblioteczne, filie, powoływano nowe filie. Zmiana przepisów w drugiej połowie lat 90. pozwoliła ponownie na łączenie bibliotek z ośrodkami kultury. Bibliotekę w Piasecznie także spotkał ten los. W 1998 r. placówka została połączona z Ośrodkiem Kultury. Dopiero od początku 2011 roku Biblioteka funkcjonuje jako samodzielna jednostka.

Przez ponad 60 lat działalności biblioteki konieczne stało się rozszerzenie oferty poza granicę miasta. Stopniowo powstawały kolejne filii na terenie gminy Piaseczno. Najstarszą jest mająca również 60 lat biblioteka w Zalesiu Dolnym. Placówka powstała w 1948 r., a przyczyniła się do tego pani Ewa Krauze – społecznik i historyczna już osobistość Zalesia. Rok później, w 1949 r. powstała filia w Jazgarzewie. W 1953 r. utworzono kolejną filię w Głoskowie. Biblioteka ta może się pochwalić repliką meteorytu, który spadł w pobliskiej Baszkówce 25.08.1994 r. W 1955 powstały dwie placówki. Pierwsza zlokalizowana została we wsi Złotokłos. Druga w Zalesiu Górnym.

Dwie kolejne placówki nie przetrwały do dnia dzisiejszego. Powołana w 1956 r. filia w Chylicach ze względu na problemy lokalowe została zlikwidowana w 1996 r. Drugą placówką była filia w Żabieńcu utworzona w 1960 r., którą zlikwidowano z tych samych powodów w 1982 r. W 1970 r. powstała filia Piaseczno-Osiedle. Obecnie jest to największa z placówek filialnych zarówno pod względem księgozbioru jak i czytelników.
W 1982 r. została utworzona biblioteka w Bogatkach. Placówka przejęła księgozbiór ze zlikwidowanej biblioteki w Żabieńcu.

Przez krótki czas istniała jeszcze filia w Grochowej – w latach 1986-1989 r. Po jej likwidacji księgozbiór posłużył do utworzenia biblioteki w Chojnowie w 1989 r.

Kalendarium:

 • 1938 – Powstanie bezpłatnej wypożyczalni książek przy ul. Reytana. Jej założycielami byli: Janina Markowska, Władysław Hulanicki, agronom Niedzielska, Zofia Wieczorkiewicz, Mieczysław Markowski, Jadwiga Szymanowska, Emilia Bohowiczowa, ksiądz Tadeusz Kaulbersz. Wypożyczalnia istniała do wybuchu II wojny światowej.
 • 1947 – Powstanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.
 • 1948 – Powstanie filii w Zalesiu Dolnym.
 • 1949 – Powstanie filii w Jazgarzewie.
 • 1953 – Powstanie filii w Głoskowie.
 • 1954 – Złączenie Powiatowej Biblioteki Publicznej mieszczącej się w budynku Powiatowej Rady Narodowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą przy ul. Kościuszki 11. Powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Piasecznie. Sprawowała pieczę nad 12 bibliotekami znajdującymi się na terenie powiatu, m.in. Miejską Biblioteką Publiczną w Górze Kalwarii, Gromadzką Biblioteką Publiczną w Starej Iwicznej.
 • 1955 – Powstanie filii w Złotokłosie i Zalesiu Górnym.
 • 1956 – Powstanie filii w Chylicach, która w 1996 roku ze względu na problemy lokalowe została zamknięta.
 • 1959 – Wstrzymanie pracy biblioteki z powodu nieodpowiednich warunków lokalowych i przeniesienie biblioteki wraz z pracownikami i księgozbiorem do lokalu Inspektoratu Oświaty przy ul. Świętojańskiej 12.
 • 1960 – Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powstanie filii w Żabieńcu, która została zamknięta w 1982.
 • 1962 – W wyniku pożaru w budynku przy ul. Świętojańskiej 12 całkowitemu zniszczeniu uległ katalog centralny, kartoteki zagadnieniowe oraz różne pisma, ucierpiała również część sprzętu i księgozbiór. Biblioteka została przeniesiona do budynku znajdującego się przy ul. Świętojańskiej 4.
 • 1963 – Kres wędrówki. Ukończenie budowy budynku przy ul. Kościuszki 49 przeznaczonego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • 1970 – Powstanie filii Piaseczno-Osiedle.
 • 1974 – Połączenie biblioteki z Ośrodkiem Kultury, który zajął pierwsze piętro budynku.
 • 1975 – Likwidacja powiatów, co wpłynęło na status biblioteki: z powiatowej została przekształcona w miejską.
 • 1981 – Biblioteka odłączyła się od Ośrodka Kultury, przyjmując nazwę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.
 • 1982 – Utworzenie filii w Bogatkach, przejęcie księgozbioru ze zlikwidowanej biblioteki w Żabieńcu.
 • 1986 – Powstanie filii w Grochowej. Zamknięta w 1989 r.
 • 1998 – Ponowne połączeni z Ośrodkiem Kultury.
 • 2011 – Biblioteka zaczyna funkcjonować jako samodzielna jednostka.
 • 2017 – Powstanie punktu bibliotecznego w Bobrowcu.
 • 2019 – Otwarcie nowej siedziby Biblioteki Głównej w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym. Swoje miejsce znalazły tu: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży oraz Multicentrum.
 • 2019 – na skutek połączenia Biblioteki Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie powstaje jedna instytucja kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Piasecznie.
 • 2020 – Powstanie punktu bibliotecznego w Gołkowie.
 • 2020 – Zamknięcie punktu bibliotecznego w Chojnowie.
 • 2021 – Powstanie punktu bibliotecznego w Kamionce.
 • 2023 – Zamknięcie punktu bibliotecznego w Kamionce (przeniesienie księgozbioru do nowej filii Piaseczno Gołków-Letnisko).
 • 2023 – Powstanie filii Piaseczno – Gołków Letnisko 

Działalność kulturalno-oświatowa

Przez wiele lat swojej działalności biblioteki podejmowały pracę oświatową z czytelnikami poprzez popularyzację książek, wystawy, organizowanie konkursów czytelniczych oraz innych form pracy kulturalno-oświatowej. Biblioteka organizowała również quizy (np.: Książka uczy, radzi i wychowuje, czy konkurs czytelniczy Pióro i karabin – konkurs z okazji 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego), kiermasze książek i loterie książkowe, konkursy recytatorskie oraz spotkania autorskie. W ramach konkursu Kierowników Punktów Bibliotecznych poszczególne filie zobowiązywały się zwiększyć liczbę czytelników i prowadzić w okresie jesienno-zimowym różne formy pracy oświatowej (prowadzenie zespołów czytelniczych, praca z dziećmi). Filie biblioteki prowadziły też Niedziele na wsi, które były skierowane zarówno do młodzieży, jak i dorosłych. Można było wtedy zobaczyć wystawy książek konkursowych, uczestniczyć w spotkaniach autorskich, w kiermaszu książek. Można też było czasami obejrzeć występy artystyczne. Filie organizowały także konkursy ze znajomości literatury fachowej, rolniczej. Celem części działań było podtrzymywanie rodzimych tradycji (zabawy andrzejkowe, topienie marzanny, kartki bożonarodzeniowe). Organizowano różne formy pracy z czytelnikami młodzieżowymi i dziecięcymi: lekcje biblioteczne, wieczory bajek, wyświetlanie przezroczy, poranki z książką, godziny pięknego czytania. Młodzież angażowała się w pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym: dostarczała książki z biblioteki i odbierała zwroty.

„Niniejszym chcę bardzo, a bardzo serdecznie podziękować naszej Pani bibliotekarce Maryli Strzeleckiej, za tak miłe i czynne załatwianie nas czytelników. Jestem emerytką – chorą osobą, która jest unieruchomiona przez dolegliwości nóg. Siedzę samotna w domu. W obecnej sytuacji książka jest dla mnie wszystkim, a dzięki uprzejmemu podejściu i otrzymywaniu książek a przesyłanych mi przez Panią M[arylę] Strzelecką życie moje stało się lżejszym. Jeszcze raz składam jak najserdeczniejsze podziękowanie Pani bibliotekarce, za jej uczynność dla mnie” – Tekla Salicka.

Dyrektorzy

1947-1959 – Irena Dobrowolska, Urszula Balińska, Leokadia Cynalska, Maria Ziółkowska

1959-1997 – Barbara Młodawska (z d. Podolska) – Pracowała w bibliotece niemalże od samego początku jej istnienia. Stworzyła sieć bibliotek na terenie Miasta i Gminy Piaseczno. Włożyła wiele trudu, by biblioteka mogła się rozwijać i prowadzić swoją działalność niezależnie od problemów lokalowych i zawirowań politycznych. Walczyła o każdą placówkę. Wspierała zarówno Bibliotekę główną, jak i wszystkie jej filie. Przez swoich współpracowników wspominana jest jako dyrektor wymagający, ale jednocześnie dbający o swój zespół. Jako osoba pełna ciepła i życzliwa dla ludzi zawsze służąca radą i pomocą.

1998-2009 – Anna Mokrzycka – Pracę rozpoczęła w 1982 roku jako młodszy bibliotekarz i poznała wszystkie placówki terenowe. Do dziś uznaje to za szansę na zdobycie wspaniałej praktyki. Skupiła się na tym, by o bibliotece było „głośno” – współpracowała z lokalnymi gazetami i dbała o to, by w prasie ukazywały się artykuły o działalności biblioteki. W tym czasie odbywało się wiele spotkań autorskich, konkursów oraz coraz więcej lekcji bibliotecznych (cykliczne zajęcia oparte na zabawie z książką). Metoda okazała się na tyle skuteczna, że zajęcia takie przeprowadzano codziennie. Zakres tematów był bardzo szeroki. Ciągle szukano nowych, innowacyjnych form działania bibliotek, uzupełniających i wspierających jej podstawową rolę – upowszechnianie czytelnictwa.

1999-2000 – Elżbieta Pietrzykowska

2009-2014 – Marzena Styczeń

2014-2015 – Magdalena Gawrych

Od 2015 – Łukasz Krzysztof Załęski

Spotkania autorskie

W swoich progach biblioteka gościła m.in.: Andrzeja Zaniewskiego, Edmunda Niziurskiego, Monikę Warneńską, Józefa Stompora, Krystynę Siesicką, Hannę Ożogowską, Dorotę Gellner, Barbarę Gawryluk, Grzegorza Kasdepke, Joannę Papuzińską, Agnieszkę Onichimowską, Joannę Olech, Renatę Piątkowską, Bogumiła Rzucidło, Rafała Witka, Przemysława Wechterowicza, Ewę Nowacką, Krystynę Nepomucką, Bohdana Butenko, Joannę Kulmową, Martę Fox, Laurę Łącz, Beatę Ostrowicką, Elik Aimée, Bogdana Bartnikowskiego, Krzysztofa Dworczyka, Kazimierza Szymeczko, Aleksandra Nawrockiego, Ernesta Brylla, Marię Czubaszek, Mariolę Pryzwan, Barbarę Gawryluk, poetów z Litwy, Ukrainy, Austrii i Niemiec oraz wielu innych autorów lubianych zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

Filia w Złotokłosie

Powstanie filii w Złotokłosie ma genezę w 1951 roku, kiedy to Jan Piwowarczyk, z pomocą żony Zofii Piwowarczyk, wypożyczał książki z własnej biblioteczki swoim kolegom z Ochotniczej Straży Pożarnej. Z czasem zdał sobie sprawę, że prywatny księgozbiór nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb jego czytelników. Dlatego też postanowił zorganizować punkt biblioteczny. Początkowo znajdował się on w mieszkaniu komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej, a po pewnym czasie wypożyczalnię przeniesiono na werandę państwa Wierzbickich. Nadchodząca zima zmusiła jednak pana Piwowarczyka do starania się o nowy lokal. Pan Broszkowski udostępnił mu pokój o wymiarach 20 m². Jan Piwowarczyk przy dużym wsparciu lokalnej społeczności pokonywał wszelkie trudności, aż w końcu w 1955 roku punkt biblioteczny przekształcił się w Bibliotekę Gromadzką Rady Narodowej. Prowadziła ją jego żona, Zofia. W czasie długich zimowych wieczorów, czy to słońce, czy to deszcz i śnieg, chodzili z książkami po domach i czytali strudzonym pracą ludziom fragmenty literatury pięknej, która rozbudzała najszlachetniejsze ludzkie uczucia, poruszała serca, rozbudzała uczucie do ziemi ojczystej.

W latach 1977-1981 biblioteka nie działała z powodu braku lokalu. W 1981 roku biblioteka wznowiła działalność w poczekalni stacji PKP Złotokłos. Później ze względu na konieczność remontu lokalu, księgozbiór został przeniesiony do prywatnego mieszkania Elżbiety Wojdak. Od października 1990 roku biblioteka mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie.

Kierownicy Biblioteki w Złotokłosie: Jan Piwowarczyk, Zofia Piwowarczyk, Karolina Wierzbicka, Maryla Strzelecka, Halina Kraszka, Elżbieta Wojdak, Ewa Kostyrka.

Filia w Zalesiu Górnym

W roku szkolnym 1945/1946 z inicjatywy Kamili Gruszczyńskiej, kierownika szkoły podstawowej w Zalesiu Górnym, przy szkole powstaje punkt biblioteczny. Następnie prowadzenie punktu przejmuje Ludwik Rybak, jednak przez zbyt wiele obowiązków musiał zrezygnować z tej funkcji. W 1955 roku oddał go w opiekę nowo powstałym Gromadzkim Radom Narodowym. W konsekwencji punkt biblioteczny zostaje przeniesiony do lokalu Gromadzkiej Rady Narodowej, stając się Gromadzką Biblioteką Publiczną w Zalesiu Górnym. Księgozbiór został umieszczony w łazience – pomieszczeniu w żaden sposób niepozwalającym na funkcjonowanie wypożyczalni. Po wielu namowach ówczesnego kierownika biblioteki, Eleonory Janeczek, udostępniono jej przystosowane do pracy pomieszczenie.

W 1959 roku w Zalesiu zawiązuje się „Koło Przyjaciół Biblioteki”, aby zbierać fundusze na zakup książek. Nazwę wymyśliła Barbara Młodawska, ówczesny dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Fundusze ze składek starczyły na zakup kilku książek miesięcznie. W 1973 roku znacznie poprawiają się warunki lokalowe: biblioteka pracuje w samodzielnym budynku o powierzchni 72 m2. W 1977 roku biblioteka uzyskała status gminnej. Pod jej opieką znalazło się pięć filii: Jazgarzew, Chylice, Głosków, Złotokłos, Żabieniec.

W 1983 roku został utworzony Oddział dla dzieci i zatrudniono Elżbietę Pietrzykowską. Dzięki swojej aktywnej działalności biblioteka stała się znaczącym ośrodkiem życia kulturalnego na terenie Zalesia Górnego. Od 2016 roku biblioteka działa w budynku znajdującym się przy ul. Białej Brzozy 3.

Filia w Zalesiu Dolnym

Filia powstała w 1948 roku dzięki Ewie Krauze, lokalnej działaczce społecznej. W latach 1949-1950 podjęła inicjatywę budowy szkoły, która otrzymała później nazwę Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze. Poświęcała wiele czasu i energii pracy społecznej. Jako wieloletnia radna pomagała szkołom, organizowała przedszkola i biblioteki. Jej życie poświęcone nauczaniu jest niepodważalnym dowodem jej pedagogicznego i organizacyjnego talentu. Miała jeszcze jeden talent, o którym wiedzieli tylko nieliczni – jej pasją była poezja. Namiętnie ją czytała i pisała własne wiersze. Księgozbiór zalesiańskiej biblioteki pochodził wyłącznie z darów. Ofiarodawcami były osoby znane i cenione w środowisku lokalnym: Helena i Władysław Radwanowie, prof. Wacław Borowy, prof. Wanda Dąbrowska, A. Gdańska, K. Letkiewicz. Pierwszym bibliotekarzem był J. Pągowski. W 1955 roku filia została przeniesiona do budynku przy ul. Anny Jagielonki 10. Obowiązki bibliotekarza przejęła Wiktoria Zarzycka. W maju 1970 roku kierownikiem została Danuta Orłowska, która pełniła tę funkcję przez 20 lat. Danuta Orłowska aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym i kulturalnym Zalesia Dolnego, a jako wrażliwy i otwarty człowiek w różnorodny sposób wspierała potrzebujących pomocy ludzi, a także zwierzęta. Była autorką wierszy i piosenek o tematyce przyrodniczej, harcerskiej, patriotycznej i religijnej oraz opowiadań publikowanych w „Płomyku”, „Płomyczku”, „ Kobiecie i Życiu”, „Przyrodzie Polskiej”, „Filipince” i innych czasopismach. Za swoją działalność została odznaczona medalami: Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Dla Miasta Piaseczna. Napisała pięć powieści dla młodzieży: Zielona jarzębina (1970), Ballada dla Anny Marii (1974, w 1975 wydanie Braille’a), Monika i Mariusz (1975, w 1980 wydanie słowackie), Sukcesy i porażki Anny Marii (1976), Nie śpij, bo cię okradną (1982). Biblioteka w Zalesiu Dolnym była zawsze ważnym punktem na mapie miejscowości. Mimo to w 1976 roku władze podjęły decyzję o likwidacji biblioteki. Jednak dzięki zdecydowanemu sprzeciwowi mieszkańców w 1978 roku zamiast likwidacji księgozbiór przeniesiono do lokalu willi Runo przy ul. Dębowej 5. W 1988 roku Danuta Orłowska przeszła na emeryturę, nadal jednak pracowała w Bibliotece. W 1998 roku kierownikiem została Izabela Orłowska-Szeremietiew. W 2000 roku filia została przeniesiona do lokalu przy ul. Jałowcowej. Od października 2003 roku funkcjonuje w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze przy al. Kasztanów 12. W ostatnich latach biblioteka przeszła gruntowny remont. Nie ma już starych regałów, ale pamięć o patronce Danucie Orłowskiej trwa, o czym świadczy poświęcona jej tablica wewnątrz budynku.

Filie: Piaseczno-Osiedle, Chojnów, Głosków, Bogatki, Jazgarzew, Józefosław

Piaseczno-Osiedle

Filia powstała w 1970 roku. Po kolejnych przeprowadzkach Filia Piaseczno-Osiedle znajduje się w budynku komunalnym przy ulicy Szkolnej 9. W 1996 roku biblioteka przejęła księgozbiór filii w Chylicach po jej likwidacji. Jest to jedna z największych filii pod względem liczby czytelników i księgozbioru. W 1997 roku został utworzony Oddział dla dzieci i młodzieży. Było to miejsce przystosowane właśnie dla najmłodszych czytelników, w którym organizowano zabawy andrzejkowe, spotkania autorskie i z podróżnikami, spotkania z książką i tradycją, lekcje biblioteczne. Filia organizowała również konkursy plastyczne związane z tradycją, książką i bohaterami literackimi.

Chojnów

Filia w Chojnowie została stworzona w 1989 roku na bazie księgozbioru ze zlikwidowanej filii w Grochowej. Filia mieści w budynku OSP w Orzeszynie przy ul. Klonowej 12.

Głosków

Głosków- filia w Głoskowie powstała w 1953 roku. Pierwszą siedzibą był budynek przy ul. Kolejowej. Kilkakrotnie biblioteka mieściła się w domach prywatnych (ul. Parkowa, Ogrodowa, Topolowa czy Millenium), była też w szkole podstawowej, budynku Gminnej Spółdzielni, a obecnie znajduje się w Przedszkolu przy ul. Parkowej. Kierownicy biblioteki: Lidia Watman, Feliksa Obrębska, Danuta Suska, Wioletta Kamińska.

Bogatki

Filię w Bogatkach utworzono w 1982 roku. Przejęła ona księgozbiór po zlikwidowanej placówce w Żabieńcu. Biblioteka mieści się w Domu Ludowym przy ul. Królewskiej 91. 

Jazgarzew

Filia w Jazgarzewie powstała w 1949 roku i początkowo mieściła się w Gołkowie przy ul. Głównej 3. Funkcjonowała ona w samodzielnym lokalu o powierzchni 20 m². Pierwszym bibliotekarzem był Zenon Felczyński, następnie – od 1958 roku – placówką kierowała Janina Panicz. W tym samym roku biblioteka została przeniesiona do budynku Gromadzkiej Rad Narodowej w Jazgarzewie. Mimo iż lokal ten był zbyt mały, ciemny i zimny, działała tam do 1969 roku. W 1964 roku zorganizowano na terenie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej pięć punktów bibliotecznych: w Pęcherach, Grochowej, Bogatkach, Łbiskach i w Bobrowcu. W tym samym roku kierownictwo objęła Helena Samsel. W roku 1969 biblioteka przeniosła się do nowego lokalu przy ulicy Łąkowej. W 1985 roku Renata May zastąpiła Helenę Samsel na stanowisku kierownika. W 1990 biblioteka przeniosła się do budynku Domu Strażaka w Jazgarzewie, a kierownictwo objęła Grażyna Jaros. Kolejnymi kierownikami byli: Władysław Kwiatkowski, Krystyna Jakubowska, Teresa Klimczak, zaś od 1994 roku Helena Jakóbowska. Od 2010 roku filię prowadzi Ewa Wierzbic.

Józefosław

Filia w Józefosławiu jest najmłodszą placówką Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Powstała jesienią 2014 roku. Prowadzi szeroką działalność kulturalną: spotkania z książką, spotkania autorskie, animacje. Obsługuje rejon Józefosławia i Julianowa. Od 2018 roku filia znajduje się w budynku przy ul. Julianowskiej 67A na I piętrze. Zakup wyposażenia został sfinansowany w ramach środków pozyskanych z Infrastruktury Bibliotek.

Klub Poszukiwaczy Słowa

Klub Poszukiwaczy Słowa powstał w listopadzie 2005 roku z inicjatywy piaseczyńskiej poetki Katarzyny Sioćko. To grupa skupiająca literatów z dużym dorobkiem twórczym oraz adeptów zaczynających swoją przygodę z pisaniem. Poeci i prozaicy, młodzież i dorośli spotykają się, aby wspólnie doskonalić swoje umiejętności, poddać życzliwej krytyce swoją twórczość, uzupełnić braki, czerpać z doświadczenia kolegów i koleżanek. Pieczę nad klubem sprawuje Halina Kraszka, kierownik Oddziału dla dorosłych Biblioteki Głównej przy ul. Kościuszki 49.

Członkowie klubu: Joanna L. Chołuj, Joanna Jakubik, Magda Kaczmarczyk, Barbara Kamińska, Tadeusz Krzysztof Knyziak, Zbigniew Kurzyński, Wojciech Letki, Czesława Ochman, Marta Precht, Zbigniew Rułkowski, Ryszard Sobieszczański, Katarzyna Sioćko, Zbigniew Świątek.

Biblioteka Głowna w CEM

Od października 2019 działa nowa biblioteka w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie, przy ulicy Jana Pawła II 55. Biblioteka mieści się na 3 kondygnacjach i łącznie zajmuje 2742 metry kwadratowe. Na parterze znajduje się sala widowiskowa mieszcząca 150 osób, wyposażona w oświetlenie i nagłośnienie umożliwiające organizację koncertów, oraz sala wystawowa, wyposażona w system wystawienniczy. Na parterze zaplanowane jest też pomieszczenie z przeznaczeniem na kawiarnię. Na pierwszym piętrze znajduje się wypożyczalnia dla dzieci, multicentrum (składające się z 4 sal multimedialnych, które dzięki mobilnym ścianom, mogą łączyć się jedną, dużą przestrzeń). Na tym piętrze znajduje się również mini kino, sala szkoleniowa, dział opracowania oraz sekretariat, administracja i księgowość. Drugie piętro zajmuje wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia, pokój pracy merytorycznej, instruktora powiatowego, dział promocji i animacji oraz gabinet dyrektora. Od stycznia 2020, biblioteka w CEM, będzie główną siedzi Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

Multicentrum – najmłodsze dziecko naszej biblioteki. Działa od końca 2019 roku. W kilku salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny i informatyczny odbywają się zajęcia wykraczające poza tradycyjne działania biblioteczne. Oferta trafia do różnych grup wiekowych, przyciąga swoją różnorodnością, integruje pokolenia i cały czas się rozwija.

Biblioteka współcześnie

Ambicją bibliotekarzy jest stworzenie przyjaznej przestrzeni do spotkań, tętniącej życiem, otwartej na potrzeby lokalnej społeczności. Aby zachęcić czytelników do jej odwiedzania, bibliotekarze organizują liczne konkursy, spotkania autorskie, rajdy rowerowe, lekcje biblioteczne. Biblioteka przestaje być miejscem służącym jedynie do gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów: teraz to przestrzeń, w której wszyscy mogą rozwijać swoje zainteresowania, spełniać marzenia lub po prostu przyjść i poznać nowych ludzi. To wciąż miejsce pełne tajemnic i książek, które gotowe są zabrać w podróż do fantastycznych krain każdego, kto po nie sięgnie. Tu książka jest ważna, ale zawsze najważniejszy jest czytelnik.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl