ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Akredytacja Erasmus +

W 2023 roku Biblioteka Publiczna w Piasecznie otrzymała akredytację Erasmus+, dzięki której w najbliższych latach pracownicy biblioteki i wolontariusze będą mogli uczyć się angielskiego, obserwować i uczestniczyć w pracy w innych bibliotekach i instytucjach kultury (tzw. job shadowing) oraz w kursach doszkalających, pozwalających na nabycie umiejętności, które następnie będą wykorzystywane w pracy w bibliotece. Sprawdź jak wziąć udział w rekrutacji do projektu i zapoznaj się z poszczególnymi informacjami dotyczącymi projektu.

Uczestnik wypełniając ankietę rekrutacyjną może wziąć udział w kursie języka angielskiego (12 dni) lub obserwacji pracy – job shadowingu (7 dni).

 • Regulamin rekrutacji
 • Ankieta rekrutacyjna
 • Rezygnacja
 • Obowiązki uczestnika
 • Klauzula informacyjna
 • Do pobrania (pdf)

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
2023-1-PL01-KA121-ADU-000127372
MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB (KA1)
MOBILNOŚĆ DOROSŁYCH OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH (KA121)
W RAMACH PROGRAMU Erasmus+

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w mobilnościach edukacyjnych w ramach realizacji projektu: “ KA1 ADU KA121 Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji dorosłych”, finansowanego ze środków programu ERASMUS+.
 2. Cele akredytacji Erasmus+ Biblioteki Publicznej w Piasecznie na 5 lat to:
  – Cel 1 – podniesienie kompetencji językowych przynajmniej 30 uczestników projektu spośród kadry zarządzającej, pracowników oraz wolontariuszy Biblioteki Publicznej w Piasecznie.
  – Cel 2 – podniesienie umiejętności kadry zarządzającej, pracowników oraz wolontariuszy Biblioteki Publicznej w Piasecznie z uwzględnieniem najlepszych wzorców europejskich.
  – Cel 3 – wsparcie przynajmniej 80 kobiet przygotowujących się do powrotu na rynek pracy poprzez opracowanie i wdrożenie cyklu warsztatów ułatwiających aktywizację i adaptację na rynku pracy.
  – Cel 4 – rozszerzenie oferty warsztatów skierowanych do seniorów 60+ z gminy Piaseczno ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci.
  – Cel 5 – rozszerzenie oferty zajęć i spotkań dla dorosłych zza granicy mieszkających na terenie gminy, mających na celu integrację oraz włączanie ich w życie społeczne.
 3. W odniesieniu do zdiagnozowanych obszarów, wymagających poprawy, opracowano szczegółowy plan działań, pozwalający na doskonalenie zawodowe min. 60 pracowników:
 • do 15 osób w ciągu roku będzie mogło wziąć udział w wyjazdach organizowanych w ramach ERASMUS+;
 • kursy na które będą wyjeżdżać pracownicy, mogą odbywać się w różnych terminach w ciągu roku;
 • z wyjazdów będą mogły skorzystać osoby związane z biblioteką, ze wszystkich filii, które dzięki wybranym przez siebie szkoleniom zagranicznym, podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe tak by późniejsza oferta zajęć lub spotkań proponowanych dla dorosłych odbiorców była w filiach bibliotecznych podobna do tej w Bibliotece Głównej;
 • plan minimum projektu zakłada wyjazd 30 osób do szkół językowych oraz 30 osób na kursy metodyczne/jobshadowing.
 • niektórzy pracownicy będą mogli brać udział w szkoleniach z różnych celów spośród 3,4 i 5, a także w kursach językowych w różnych latach na innych poziomach;
 • pracownicy znający język angielski na bardzo dobrym poziomie pojadą tylko na kursy metodyczne;
 • zaplanowano wyjazd 18 osób aby zrealizować cel 2 przez cały okres trwania projektu, czyli 5 lat. W każdym celu 3, 4 i 5 zaplanowano wyjazd minimum 10 osób przez cały okres trwania projektu, czyli 5 lat. Powyższe założenia wpłyną na wzrost kompetencji odpowiedniej grupy pracowników, która przeprowadzi zaplanowane działania lokalne (realizacja założonych celów od 1 do 5 pkt. 2 niniejszego Regulaminu);

 1. 4. W wyjazdach zagranicznych będą mogli wziąć udział uczestnicy szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach projektu (tzw. osoby uczące się), jednak nie wcześniej niż w trzecim roku realizacji Programu Erasmus+.
  a) Zaplanowane mobilności dorosłych uczących się to:
  – wyjazd kobiet na kurs językowy, które skorzystają z warsztatów realizowanych w celu 3, oraz spełnią kryteria wymagane w sektorze Edukacji Dorosłych.
  – wyjazd na zagraniczny kurs językowy ułatwi im powrót na rynek pracy;
  b) w ramach zajęć komputerowych doskonalących umiejętności nawiązywania kontaktów i organizowania podróży, grupa seniorów pod opieką pracowników, zaplanuje i zrealizuje wizytę w wybranej bibliotece zagranicznej. Podczas wyjazdu seniorzy będą mieli możliwość ćwiczenia poznanych umiejętności tj. rezerwacja noclegu przez Internet, zakup biletów przez Internet, tworzenie filmów i zdjęć z podróży, które będą dostępne na stronie Biblioteki.
  c) szacunkowa liczba osób uczących się, która może wziąć udział w zaplanowanych mobilnościach wymienionych w pkt. 4 a) i 4 b) to:
  – rok 3: 10 osób
  – rok 4: 10 osób.


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Uczestnikami projektu mogą być pracownicy Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz osoby uczące się wykazane w pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Kryteria brane pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego:
  ● długoterminowy staż pracy w Bibliotece Publicznej w Piasecznie (min. 1 rok),
  ● motywacja do wzięcia udziału w mobilności,
  ● doświadczenie w pracy z dorosłym czytelnikiem,
  ● zaangażowanie w codziennej pracy w obsługę czytelnika, zwłaszcza czytelnika dorosłego,
  ● zaangażowanie w realizację zaplanowanych działań skierowanych do dorosłych (cele od 1 do 5 pkt. 2 powyższego Regulaminu),
  ● potrzeba rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych, innowacyjnych metod pracy,
  ● gotowość do udziału w działaniach na wszystkich etapach trwania projektu,
  ● chęć wdrożenia poznanych umiejętności oraz nowych rozwiązań i pomysłów w codziennej pracy bibliotecznej,
  ● stopień znajomości języka angielskiego oraz umiejętności z zakresu IT na poziomie umożliwiającym efektywny udział w wybranej mobilności:
  – poziom języka angielskiego – A2, w przypadku kursów językowych;
  – przynajmniej B2 – w przypadku kursów metodycznych czy job-shadowing;
  – umiejętności z zakresu IT – średniozaawansowane;
  ● w przypadku organizacji wyjazdów dla osób uczących się (pkt. 4) z wyjazdów zagranicznych będą mogły skorzystać osoby spełniające kryteria podane przez Agencję Narodową dla sektora Edukacji Dorosłych.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przedkładają do koordynatora projektu – Joanny Miter wypełnioną ankietę rekrutacyjną (załącznik nr 1 do regulaminu) – w formie papierowej lub elektronicznej na adres: j.miter@biblioteka-piaseczno.pl Termin składania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2024 roku. Zgłoszenie wysłane drogą elektroniczną uważa się za przyjęte po otrzymaniu informacji zwrotnej od koordynatora. Do zgłoszenia powinna być dołączona podpisana przez zgłaszającego klauzula informacyjna dotycząca wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do realizacji projektu (załącznik nr 4).

§ 3. SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA REKRUTACJI

 1. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie wszystkim chętnym osobom, spełniającym kryteria podane w § 2.
 2. Rekrutacja będzie obejmowała następujące etapy i zostanie przeprowadzona oddzielnie na każdą z aktywności uwzględnionych w projekcie:
  ● ogłoszenie o naborze do projektu – działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji umieszczonych na stronie internetowej biblioteki oraz w trakcie spotkań bezpośrednich z pracownikami biblioteki
  ● powołanie przez Zastępcę Dyrektora Biblioteki komisji rekrutacyjnej,
  ● ocena wniosków przez komisję zgodnie z przyjętymi kryteriami,
  ● sporządzenie protokołu z pracy komisji rekrutacyjnej,
  ● ogłoszenie wyników rekrutacji – informacja zostanie przekazana wszystkim wnioskującym drogą elektroniczną,
  ● zawarcie umowy z uczestnikami projektu.
 3. Spośród uczestników biorących udział w procesie rekrutacji, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie utworzona zostanie lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w kursach w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.
 4. Zespół rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu danego kandydata do mobilności będzie oparta o wszystkie kryteria rekrutacji.
 5. Uczestnicy przystępujący do projektu składają pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W MOBILNOŚCI

 1. Uczestnikiem mobilności zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w niej przez komisję rekrutacyjną.
 2. Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje umowę (umowa zostaje zawarta pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą w ramach Programu Erasmus+ (nr projektu 2023-1-PL01-KA121-ADU 0001273720. Odmowa jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Umowa zawiera szczegółowe warunki uczestnictwa w mobilności.
 3. Uczestnik mobilności ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem – załącznik nr 2 do regulaminu.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w mobilności po podpisaniu umowy i otrzymaniu środków finansowych uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty w całości.
 5. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w mobilności dopuszcza się możliwość
  rekrutacji z listy rezerwowej.
 6. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest do przestrzegania obowiązków uczestnika (załącznik nr 3 do regulaminu).

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie Zastępca Dyrektora.
 3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej biblioteki w zakładce Erasmus+.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU


Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. udziału w szkoleniu przygotowującym do mobilności oraz zapoznania się z programem szkolenia / wizyty
 2. regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;
 3. terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;
 4. tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych na wszystkich etapach trwania projektu;
 5. realizacji programu wizyty / kursu zgodnie z programem
 6. podzielenia się wiedzą z innymi pracownikami i zaprezentowania praktycznych sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy we własnej pracy, poprzez prowadzenie spotkań, warsztatów oraz udostępnianie materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia zajęć z zastosowaniem nowych metod.
 7. promowania projektu wśród lokalnie i w mediach społecznościowych
 8. godnego wypełniania swoich obowiązków i reprezentowania Biblioteki Publicznej w Piasecznie na forum międzynarodowym

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl