ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Parapetówka 2.0 – Spotkanie z autorkami “Czarnego kapturka”

Data publikacji: 07/10/2020

W ramach Parapetówki 2.0, czyli świętowania 1 rocznicy przeniesienia Biblioteki Głównej do nowej siedziby w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie, organizujemy szereg atrakcji dla mieszkańców. Zapraszamy na spotkanie z Niką Jaworowską Duchlińską oraz Karoliną Grabarczyk – autorkami książki dla dzieci “Czarny kapturek”, już 26.10 o godz. 18:00.

Nika Jawo­row­ska-Duchliń­ska

Absol­wentka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu i Kra­ko­wie oraz Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Zapro­jek­to­wała sce­no­gra­fie i kostiumy do ponad 20 przed­sta­wień teatral­nych w War­sza­wie, Wro­cła­wiu, Pozna­niu, Kra­ko­wie, Łodzi i Toru­niu.

Autorka i ilu­stra­torka ksią­żek dla dzieci. Z połą­cze­nia pasji powstała autor­ska książka „Z Duchem (do) Teatru”, Wydaw­nic­two Bajka, 2017 (nomi­na­cja do Mądrej Książki 2018).

Ostrym ołów­kiem komen­tuje rze­czy­wi­stość. Za prace saty­ryczne i komik­sowe otrzy­mała wiele wyróż­nień i nagród, m. in. Saty­ry­kon Legnicki (2018 i 2019).

Pro­wa­dzi autor­skie warsz­taty lite­racko-arty­styczne dla dzieci „Ryso­bo­oko­żercy”. Wykłada Visual Thin­king w Col­le­gium da Vinci w Pozna­niu. Wspó­łau­torka bloga arty­stycznego 2WILKI i zwią­za­nych z nim warsz­ta­tów „O wil­kach mowa, a wilki tutaj”.

Alter ego Zająca Sza­rego Oby­wa­tela, postaci fik­cyj­nej, boha­tera wystawy „Dziura w całym” w war­szaw­skim Muzeum Kary­ka­tury w 2017 roku.

Mieszka w podwar­szaw­skiej wsi. W pra­cowni roz­brzmiewa hisz­pań­ska muzyka roc­kowa, na pro­jek­tach leżą dwa czarne koty, a w sto­pach dwa psy.

Karo­lina Gra­bar­czyk
Absol­wentka Poli­tech­niki Wro­cław­skiej i Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Archi­tekt, pisarka, autorka ksią­żek dla dzieci i doro­słych. Wspó­łau­torka bloga arty­stycz­nego 2WILKI i zwią­za­nych z nim warsz­ta­tów lite­racko-pla­stycz­nych „O wil­kach mowa, a wilki tutaj”.

Pisze tek­sty do kwar­tal­nika o książ­kach dla dzieci i mło­dzieży Ryms oraz opo­wia­da­nia do maga­zynu dla dzieci „Świersz­czyk”.

W marcu 2019 roku uka­zała się jej pierw­sza książka „I Ty możesz zmie­nić świat. 42 histo­rie o nie­zwy­kłych dzie­ciach” z ilu­stra­cjami Niki Jawo­row­skiej-Duchliń­skiej. W kwiet­niu, czerwcu i wrze­śniu 2019 roku uka­zały się kolejno żar­to­bliwe książki aktyw­no­ściowe z serii TRIBAJKA („Trzy świnki”, „Czer­wony Kap­tu­rek” i „Smok Wawel­ski”).

Mieszka w podw­ro­cław­skiej wsi w zapro­jek­to­wa­nym wspól­nie z mężem domu. Pra­cow­nię dzieli z rudym kotem z sąsiedz­twa.

(oficjalne inf. ze strony autorek)

Informujemy, że wszystkie wydarzenia, organizowane są w rygorze sanitarny. Obowiązuje pomiar temperatury, dezynfekcja dłoni, zakrywanie nosa i ust, 1,5 metrowe odległości. Dbajmy o siebie nawzajem!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl