ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Powiatowy konkurs fotograficzny “Wakacje z książką”!

Data publikacji: 02/07/2020

 “Wakacje z książką” to powiatowy konkurs fotograficzny, którego uczestnikiem może być każdy mieszkaniec Powiatu Piaseczyńskiego bez ograniczeń wiekowych. Wyślij od 1 do 5 fotografii na konkurs: konkurs@biblioteka-piaseczno.pl. Zdjęcia mogą przedstawiać książki, osoby, zwierzęta, wnętrza, architekturę, tradycje i zwyczaje. Na każdym zdjęciu powinna być książka lub coś związanego z czytelnictwem.

Nagroda główna to bon do Empiku o wartości 200 zł oraz nagrody rzeczowe, wydruk zdjęcia na pocztówce promującej powiat! W Konkursie przewidziane są wyróżnienia i nagrody, po jednej, dla uczestnika-zwycięzcy z każdej z 6 gmin powiatu. Wszystkie nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie online i wystawie tradycyjnej w Bibliotece Publicznej w Piasecznie.

Zgłoszenie wraz ze zdjęciami należy wysłać w terminie do 23 sierpnia 2020 roku na adres: konkurs@biblioteka-piaseczno.pl do Działu Promocji Biblioteki Publicznej w Piasecznie.  Osobą odpowiedzialną za kolekcjonowanie prac jest Urszula Bąkowska, specjalista ds. promocji w BP w Piasecznie. Więcej informacji pod numerem telefonu: (22) 484 21 52 lub e-mail: u.bakowska@biblioteka-piaseczno.pl. Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

 

Regulamin powiatowego konkursu fotograficznego “Wakacje z książką”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie oraz  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.
 2. Wysłanie zdjęć drogą elektroniczną na adres konkurs@biblioteka-piaseczno.pl na konkurs wraz
  z załącznikami do niniejszego regulaminu jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. Konkurs ma charakter amatorski i otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy. Nie ma górnej ani dolnej granicy wieku. W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego.  Uczestnikami mogą być tylko osoby nieprowadzące profesjonalnej działalności fotograficznej. 
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Konkurs rozpoczyna się 02.07.2020 r., a zakończenie odbędzie się 23.08.2020 r.
 6. Cele konkursu:
  1. Promocja czytelnictwa poprzez promowanie wypoczynku z książką.
  2. Rozwijanie zainteresowań, kreatywności i uzdolnień w dziedzinie fotografii. 
  3. Integracja czytelników z terenu powiatu.

ZDJĘCIA

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać od 1 do 5 fotografii w postaci elektronicznej (format JPG, PNG lub TIFF) na email: konkurs@biblioteka-piaseczno.pl. z dopiskiem: powiatowy konkurs fotograficzny „Wakacje z książką” wraz z załącznikami.
 2.  Każde zdjęcie musi w nazwie zawierać imię i nazwisko oraz tytuł pracy. Zdjęcia mogą przedstawiać książki, osoby, zwierzęta, a także wnętrza, architekturę, tradycje i zwyczaje. Elementem niezbędnym na każdym zdjęciu ma być książka lub coś związanego z czytelnictwem.
 3. Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, w postaci elektronicznej jak największej rozdzielczości (sugerowana: 4128×3096). Zdjęcia w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane, publikowane lub wystawiane.
 4. Zdjęcia użyte będą w celach promocyjnych przez Organizatora Konkursu. Wykorzystane zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem, przez co będzie to forma promocji dla autora. Zdjęcia nagrodzone będą wydrukowane w formie pocztówek dostępnych w Starostowie, w Urzędzie Gminy Piaseczno oraz w bibliotekach powiatu.
 5. Wystawa online będzie zamieszczona na stronie Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Planowana jest również wystawa stacjonarna w budynku Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55.
 6. Na zdjęciach niedopuszczalne jest stosowanie fotomontażu.

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Nadsyłanie prac do 23.08.2020 r.
 2. Ocena Komisji Konkursowej do 1.09.2020r.
 3. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie odbędzie się w terminie, o którym poinformujemy na stronie www biblioteki.
 4. Wystawa pokonkursowa zdjęć odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55. O terminie poinformujemy na stronie www biblioteki.

UPOMINKI

 1. Nagrody ogólne: I nagroda (bon do empiku o wartości 200 zł, nagrody rzeczowe, wydruk zdjęcia na pocztówce wraz z nazwiskiem), wyróżnienia (nagrody rzeczowe, wydruk zdjęć na pocztówkach wraz z nazwiskami) oraz nagrody, po jednej, dla uczestnika z każdej z 6 gmin powiatu (nagrody rzeczowe, wydruk zdjęć na pocztówkach wraz z nazwiskami). Wszystkie nagrodzone prace wezmą udział w wystawie online oraz w tradycyjnej wystawie w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55. Jury ma prawo do innego rozdysponowania puli nagród przeznaczonej przez organizatora, jak również do przyznania własnych, pozaregulaminowych nagród i wyróżnień.
 2. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną.

 PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

 1. Zgłoszenie fotografii na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących czytelnictwo, Powiat Piaseczyński, Gminę Piaseczno, sztukę fotograficzną, konkurs oraz Bibliotekę Publiczną w Piasecznie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zdjęcia złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.
 2. Zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Do pakietu konkursowego należy dołączyć wypełnione dokumenty:

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl