ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Praca: Animator/bibliotekarz regionalny

Data publikacji: 30/01/2024

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie

ogłasza nabór wolne stanowisko pracy

Animator/bibliotekarz regionalny – 1 etat (stanowisko samodzielne)

Warunki pracy:

 • Wymiar etatu: 1 etat
 • Umowa o pracę
 • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 – Lab.Regionalny
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 4700 (brutto) (plus dodatek stażowy w zależności od dokumentów potwierdzających prawo do dodatku) – w czasie trwania umowy na okres próbny (3 miesiące)

Oferujemy:

 • Ciekawe środowisko pracy
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Szkolenia

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Umiejętności organizacyjna w zakresie sprawnej realizacji i koordynacji działań kulturalnych,
 • Zdolności inicjowania i prowadzenia imprez bibliotecznych
 • Umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi,
 • Biegła znajomość obsługi komputera (Ms Office),
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Elastyczności w działaniu
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Prawo jazdy kat.B

Czym jest Lab.Regionalny Biblioteki Publicznej w Piasecznie:

Utworzenie Lab-u.Regionalnego jest odpowiedzią na organizację przestrzeni coworkingowej i animacyjnej dla mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego. Jej celem jest umożliwienie mieszkańcom powiatu korzystanie z księgozbioru dotyczącego Powiatu Piaseczyńskiego, a ponadto przestrzeni z dostępnymi stanowiskami do pracy samodzielnej na terenie Piaseczna. Działania Lab-u.Regionalnego oparte jest na przybliżaniu mieszkańcom powiatu aktywności kulturalno-społecznej, historii i tożsamości poprzez:

 • możliwość korzystania z księgozbioru dotyczącego powiatu
 • organizacji współpracy z instytucjami, organizacjami i mieszkańcami powiatu w szerokim kontekście społecznym
 • organizacji wystaw, eventów, spotkań, lekcji bibliotecznych, a także innych form związanych z budowaniem współpracy między Biblioteka Publiczną w Piasecznie, a jej mieszkańcami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Tworzenie i rozwój nowej przestrzeni w Bibliotece Publicznej w Piasecznie – Czytelni Regionalnej – nazwanej Lab.Regionalny;
 • Organizacja i prowadzenie warsztatów, spotkań, eventów związanych z profilem czytelni (przygotowywanie scenariuszy i przeprowadzanie działań bibliotecznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu regionalnego);
 • Przygotowywanie wystaw twórców z terenu Powiatu Piaseczyńskiego;
 • Obsługa użytkowników LabuRegionalnego poprzez udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych oraz pomoc w zakresie korzystania ze źródeł informacyjnych;
 • Wprowadzanie opisów bibliograficznych, zasięgiem formalnym obejmujących wszystkie rodzaje zbiorów do Bibliografii Regionalnej Powiatu Piaseczyńskiego;
 • Współpraca ze stowarzyszeniami, szkołami i instytucjami w zakresie prowadzonych działań;
 • Uzupełnianie zasobu LabuRegionalnego w nowości wydawnicze, zwłaszcza dotyczących regionu, w oparciu o zapytania użytkowników i źródła bibliograficzne;

 Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu
 • CV
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 14.02.2024 do godziny 15:00, pocztą (liczy się data wpływu do biblioteki) lub osobiście w Sekretariacie Biblioteki w siedzibie Biblioteki Publicznej w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno (parter) Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Animator/bibliotekarz regionalny”
 • Komplet dokumentów (w jednym pliku) można wysłać elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@biblioteka-piaseczno.pl (do 14.02.2024, do godz. 15.00)
 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl