ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Piaseczyńskie wyzwanie na opowiadanie

Data publikacji: 22/01/2021

Wyciągnij pióro, uruchom wyobraźnię, otwórz szuflady z pomysłami! Starosta Piaseczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie ogłaszają konkurs literacki na opowiadanie!

Do udziału zapraszamy mieszkańców naszego powiatu. Nagrody zostaną przyznane w  2 kategoriach wiekowych: młodzież 12-17 lat oraz dorośli (ukończone 18 lat w dniu zakończenia naboru).

O czym pisać?

Możesz napisać, o czym chcesz! Tematyka jest dowolna. Jednak jako, że jest to wyzwanie lokalne, opowiadanie  musi być umiejscowione w powiecie piaseczyńskim oraz w dowolny sposób nawiązywać do biblioteki. Nie narzucamy też stylu! Czekamy na opowiadania obyczajowe, przygodowe, kryminalne, fantasy – ogranicza nas jedynie wyobraźnia.

Nagrody czekają! Czytnik, bony podarunkowe, warsztaty!

Czekają na Was wspaniałe nagrody! Główną nagrodą jest czytnik inkBook Prime HD o wartości 500 zł, a dla pozostałych miejsc karty podarunkowe Empik o wartości 300 zł i 100 zł. Nagrodzeni otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe.

Na wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie czeka także niezwykła gratka dla początkujących, jak i tych bardziej zaangażowanych pisarzy – warsztaty literackie!

Młodzi twórcy (kategoria Młodzież) będą mieli okazję szlifować swój warsztat ze znaną piaseczyńską pisarką Agnieszką Lis – autorką takich powieści, jak “Wigilijne opowieści”, “Widoki”, “Listy góry”, “Pocztówki”, “Pierwsza miłość”, “Alek Pan Parasol”.

Nagrodzeni w konkursie Dorośli będą mieli okazję do spotkania na warsztatach pisarskich ze znanym autorem cyklu Jakub Mortka czy nagradzanej powieści “Żmijowisko”- Wojciechem Chmielarzem.

Warsztaty literackie organizowane zostaną po ogłoszeniu wyników. W zależności od możliwości organizacyjnych związanych z pandemią warsztaty będą zorganizowane stacjonarnie w bibliotece lub online.

Wydrukujemy Wasze opowiadania

Opowiadania wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie zostaną opublikowane w formie wydawnictwa okolicznościowego. Zbiór opowiadań będzie dostępny w naszych bibliotekach.

Piaseczyńskie Wyzwanie Na Opowiadanie Plakat Konkursu

Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego “Piaseczyńskie wyzwanie na opowiadanie” z biblioteką w tle pod patronatem Starosty Powiatu Piaseczyńskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Cele konkursu: 

 • Promocja i wsparcie twórczości literackiej mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.
 • Zachęcenie do pisania oraz propagowanie literatury.
 • Promocja bibliotek i czytelnictwa.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na napisanie opowiadania, zwanego dalej “Konkursem”, jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie, Dział Promocji i Animacji.
 2. Biblioteka Publiczna w Piasecznie jest instytucją sprawującą nadzór nad bibliotekami w powiecie. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.
 3. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Piaseczyńskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
 4. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, zainteresowanych twórczością literacką.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego — młodzież od 12 do 18 roku życia oraz osoby pełnoletnie. Uczestnik nie musi być zameldowany w miejscu zamieszkania.
 3. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa do 30 marca 2021 r.
 2. Konkurs polega na wybraniu przez Komisję Konkursową najciekawszego opowiadania. Komisja Konkursowa dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych opowiadań, które spełniają wymagania Konkursowe.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu opowiadania, które narusza Regulamin.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora i Współorganizatora do 30 kwietnia 2021 r. Laureaci o wyborze zostaną powiadomieni e-mailem oraz wyniki zostaną opublikowane na stronie Organizatora.
 5. Wręczenie nagród odbędzie się w formie zależnej od sytuacji pandemii do 10 maja 2021 roku.

IV. JURY

 1. Komisję Konkursową powołuje Organizator.
 2. Skład Komisji Konkursowej zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po zakończeniu okresu nadsyłania zgłoszeń, a najpóźniej w dniu ogłaszania wyników konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody bez podania przyczyny.
 4. Komisja oceniać będzie prace konkursowe nie znając nazwisk autorów. Prace będą zaszyfrowane albo podpisane tzw. godłem.
 5. Decyzja jury jest ostateczna, bez możliwości odwołania.

V. WYTYCZNE DOTYCZĄCE OPOWIADANIA

 1. Uczestnik zgłasza na konkurs opowiadanie w języku polskim.
 2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno opowiadanie konkursowe, niepublikowane wcześniej w druku ani w internecie oraz niebiorące udziału w innych konkursach.
 3. Opowiadanie musi być umiejscowione w powiecie piaseczyńskim oraz w dowolny sposób nawiązywać do biblioteki, poza tym tematyka jest dowolna (może to być opowiadanie obyczajowe, przygodowe, kryminalne, fantasy itd.)
 4. Praca nie może przekraczać 5 stron komputerowego wydruku A4, napisanego czcionką Times New Roman (12), interlinia 1,5.
 5. Opowiadanie przekazane na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną pracę uczestnika. Prace przekazane na konkurs nie mogą być kopią, plagiatem lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.

VI. ZASADY PRZESYŁANIA PRACY

 1. Termin dostarczenia prac drogą mailową do Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Dział Promocji i Animacji, mija 30 marca 2021 roku.
 2. Opowiadanie oraz dokumenty zgłoszeniowe (podpisaną odręcznie kartę zgłoszenia z RODO) należy przesłać e-mailem na adres: konkurs@biblioteka-piaseczno.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konkurs – opowiadanie”. Wymienione dokumenty są załącznikami do niniejszego regulaminu.
 3. Praca musi zostać nadesłana w formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby Organizatora (musi być edytowalna w programie Word – .doc, .docx, .odt).
 4.  Nadesłane prace nie będą zwracane i stają się własnością Organizatora.

VII. NAGRODA W KONKURSIE

 1. W Konkursie zostanie nagrodzony autor/autorzy najciekawszego opowiadania wybranego przez Komisję Konkursową.
 2.  Laureatom zostaną przyznane nagrody w 2 kategoriach wiekowych:
 • młodzież 12-18 lat
 • dorośli (ukończone 18 lat w dniu zakończenia naboru)

3. W każdej kategorii będą przyznane 3 nagrody (chyba że jury zadecyduje inaczej):

 • 1 nagroda — statuetka, dyplom, czytnik inkBook Prime HD z pokrowcem Yoga o wartości 500 zł, nagrody rzeczowe
 • 2 nagroda — statuetka, dyplom, bon 300 zł do Empiku, nagrody rzeczowe
 • 3 nagroda — statuetka, dyplom, bon 100 zł do Empiku, nagrody rzeczowe

Nagroda dodatkowa nr 1 dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie

 • warsztaty literackie z Agnieszką Lis — dla młodzieży
 • warsztaty literackie z Wojciechem Chmielarzem — dla dorosłych

Warsztaty literackie organizowane zostaną po ogłoszeniu wyników. W zależności od możliwości organizacyjnych związanych z pandemią warsztaty będą zorganizowane stacjonarnie w bibliotece lub online.

Nagroda dodatkowa nr 2

 • Opowiadania wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie zostaną opublikowane w formie wydawnictwa okolicznościowego w terminie do 10.06.2021 roku.
 • Wszystkie nagrodzone opowiadania zostaną opublikowane na stronie www biblioteki.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody, jeśli jury nie rekomenduje żadnej ze zgłoszonych prac.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do Konkursu, w formie okolicznościowej publikacji zagrodzonych prac, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w prasie lokalnej i branżowej i w innej formie podając dane autora (imię, nazwisko oraz miejscowość).  
 2. Organizator  nabywa prawa autorskie na następujących obszarach:
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,
  3. wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
  4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
  5. wykorzystanie do celów promocji, public relations,
  6. publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie. 
 1. Jednocześnie uczestnik zezwala Organizatorowi Konkursu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora Konkursu uprawnienia od a do f wskazane w punkcie 2. 
 2. Autor oświadcza, że jest wykonawcą pracy i nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawidłowych danych osobowych bądź innych nieprawidłowych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach niezwłocznie poinformowani zostaną uczestnicy, biorący udział w Konkursie.
 5. Treść niniejszego regulaminu oraz wzór karty zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Organizatora tj. Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

Pobierz, wypełnij, podpisz i wyślij kartę zgłoszeniową wraz z opowiadaniem na email: konkurs@biblioteka-piaseczno.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konkurs – opowiadanie”.

Informacje dodatkowe:

Urszula Bąkowska, Dział Promocji i Animacji
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
tel. (22) 484 21 52
e-mail: u.bakowska@biblioteka-piaseczno.pl

 

Legenda Piaseczynska - rysunek Katarzyny Jezierskiej-Tratkiewicz

“Legenda Piaseczyńska”- ilustracja Katarzyny Jezierskiej-Tratkiewicz

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl