ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

6. Piaseczyńskie Dyktando już 18 listopada!

Data publikacji: 02/10/2023

18 listopada 2023 roku odbędzie się 6. Piaseczyńskie Dyktando. Wydarzenie honorowym patronatem objęli Starosta Powiatu Piaseczyńskiego Ksawery Gut oraz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz. W wydarzeniu mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego, po uprzednim zarejestrowaniu się przez formularz online (obowiązuje kolejność zgłoszeń). Sprawdź swoją wiedzę i zostań Piaseczyńskim Mistrzem Ortografii Polskiej! Jeśli nie otrzymali Państwo potwierdzenia udziału w konkursie po wysłaniu formularza prosimy o kontakt mailowy na adres: konkurs@biblioteka-piaseczno.pl.

UWAGA! 2.11.2023 zamknęliśmy zapisy w kategorii „Poziom gżegżółki” (uczniowie klas ponadpodstawowych oraz dorośli). Trwają zapisy do młodszych kategorii “Poziom żabki” (uczniowie z klas 0-4 z powiatu piaseczyńskiego) i „Poziom żółwia” (uczniowie z klas 5-8 z powiatu piaseczyńskiego).

W tym roku dyktanda czytać będzie Aneta Todorczuk, polska aktorka filmowa i teatralno-musicalowa oraz wokalistka, która znana jest także z ról dubbingowych.

Do udziału zapraszamy dzieci z klas 0-4 (poziom żabki), uczniów z klas 5-8 (poziom żółwia) oraz młodzież i dorosłych (poziom gżegżółki). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Zgłoś się przez formularz rejestracyjny online: https://forms.gle/ju2S3ADugFc4sx4Q7


Regulamin konkursu  „6. Piaseczyńskie Dyktando”

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Organizatora wskazanego w punkcie 2.
  • Organizatorem konkursu pt. „6. Piaseczyńskie Dyktando” (dalej jako „Dyktando”) jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, dalej „Organizator”.
  • Fundatorem nagród w Dyktandzie jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Przez Dyktando lub Konkurs w dalszej części Regulaminu rozumie się czynności od rejestracji, poprzez pisanie dyktowanego tekstu oraz ogłoszenia wyników i przyznania nagród.
  • Przed przystąpieniem do Dyktanda, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Zgłoszenie udziału oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Zasady uczestnictwa
 • W Dyktandzie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego bez względu na wiek (dzieci w wieku szkolnym, młodzież, dorośli).
 • W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 16 roku życia, udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Dyktandzie oraz do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem.
 • Zgłoszenia udziału w Dyktandzie można dokonać, wypełniając internetowy formularz rejestracyjny: https://forms.gle/ju2S3ADugFc4sx4Q7
 • Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest:
   • Prawidłowe wypełnienie zgłoszenia, w tym podanie danych osobowych.
   • Zaakceptowanie treści regulaminu.
   • Wyrażenie zgody przez Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku w celu udziału w Dyktandzie.
 • Organizator gwarantuje udział w Dyktandzie 40 osobom w kategorii „Gżegżółki”, 40 osobom w kategorii „Żółwia” i 40 osobom w kategorii “Żabki”, które jako pierwsze wypełnią formularz wstępny, o którym mowa w pkt 2 powyżej, dokonają poprawnego zgłoszenia udziału na zasadach określonych w regulaminie. 
 • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 listopada 2023 roku. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenie będzie możliwe również w dniu Dyktanda.
 • Udział w Dyktandzie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Dyktandzie, w szczególności kosztów podróży oraz noclegu.
 • Uczestnik, przystępując do Dyktanda i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Dyktanda – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 • Każdy  z  uczestników  Dyktanda  udziela   nieodwołalnej  zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w związku  z  udziałem  w Dyktandzie.

3. Przebieg konkursu
Dyktando odbędzie się w sobotę 18 listopada 2023 roku od godziny 11:00 w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, budynek CEM ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie, sala widowiskowa.

Dyktando zostanie przeprowadzone w trzech kategoriach;

 • “Poziom żabki” (Uczniowie z klas 0-4 z powiatu piaseczyńskiego) – 11.00
 • „Poziom żółwia” (Uczniowie z klas 5-8 z powiatu piaseczyńskiego) – 11.30
 • „Poziom gżegżółki” (Uczniowie klas ponadpodstawowych oraz dorośli) – 12.30

Podczas Dyktanda tekst zostanie:

 • Dwukrotnie odczytany w całości,
 • Dyktowany zdanie po zdaniu (przed przejściem do kolejnego zdania będzie zadane pytanie o ewentualne powtórzenie zdania wcześniej odczytanego)
  • Podczas pisania tekstu Dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, odchodzić od miejsca pisania prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, tabletów, laptopów, smartwatchów itp.), słowników.
  • Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
  • Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
  • Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji prawidłowej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
  • Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki finałowej.
  • Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy do dnia 15 grudnia br. w Bibliotece Publicznej w Piasecznie (ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno, w sekretariacie).
  • Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród zwycięzcy Dyktanda i osobom wyróżnionym (po zakończeniu ewentualnej dogrywki finałowej) odbędzie się w ogłoszonym podczas dyktanda terminie.
  • “Poziom żabki” (Uczniowie z klas 0-4 z powiatu piaseczyńskiego) – Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w postaci bonu do sklepu Empik o wartości 150 zł i tytuł PIASECZYŃSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ. Uczestnik Dyktanda, który  zajmie  drugie  miejsce,  otrzyma  nagrodę w postaci bonu do sklepu Empik w wysokości 100 zł i tytuł PIASECZYŃSKIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ, a uczestnik, który zajął miejsce trzecie, nagrodę w postaci bonu do sklepu Empik w wysokości 50 zł i tytuł DRUGIEGO PIASECZYŃSKIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
  • „Poziom żółwia” (Uczniowie z klas 5-8) oraz „Poziom gżegżółki” (Uczniowie klas ponadpodstawowych oraz dorośli) –Zwycięzca każdej kategorii Dyktanda otrzyma nagrodę główną w postaci bonu do sklepu Empik o wartości 300 zł i tytuł PIASECZYŃSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ. Uczestnik Dyktanda, który  zajmie  drugie  miejsce,  otrzyma  nagrodę w postaci bonu do sklepu Empik w wysokości 200 zł i tytuł PIASECZYŃSKIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ, a uczestnik, który zajął miejsce trzecie, nagrodę w postaci bonu do sklepu Empik w wysokości 100 zł i tytuł DRUGIEGO PIASECZYŃSKIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

4. Przetwarzanie danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Uczestników Dyktanda jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55
 • Celem przetwarzania danych jest realizacja Dyktanda, a także promocji działań kulturalnych i czytelników na terenie Piaseczna.
 • Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Dyktanda, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Dyktanda oraz promocją Organizatora na jego stronie internetowej https://biblioteka-piaseczno.pl/, na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/ oraz YouTube na kanale https://www.youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A.

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, adres Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.

5. Postanowienia końcowe

 • Udział w Dyktandzie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przesunięcia unieważnienia, odwołania Dyktanda lub pewnych jego etapów.
 • Jeśli uczestnik nie był w stanie odebrać nagrody w dniu wskazanym przez organizatora, może to zrobić w Bibliotece Publicznej w Piasecznie (ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno) w godzinach działania sekretariatu (parter, pon.-pt. 7.30-15.30, śr. 11.00-19.00).
 • Nieodebranie nagrody przez osoby do tego uprawnione do 1 grudnia 2023 r. jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 • Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału. W trakcie pisania Dyktanda decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez uczestników Dyktanda postanowień Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora jego zmienionej wersji.

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. Jednocześnie informujemy, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, Dyktando może zostać w każdym momencie odwołane. 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl