ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Book reviews in Polish and English

Data publikacji: 02/12/2021

 

Poniższe recenzje powstały w ramach projektu PO WER. Są to recenzje książek w języku angielskim i polskim przygotowane przez uczestników projektu, którzy podnosili swoje kompetencje językowe z zakresie nauki języka angielskiego w Polsce i na Malcie.

“The Bronze Horseman” by Paulina Simons

[ENG] There are books that will stay in the memory for many, many years. Such a book is probably “The Bronze Horseman” by Paulina Simons. This is the story of Tatiana and Alexander, whose love was born during the cruel times of World War II in Leningrad. We follow their common fate against the background of a turbulent history, with bated breath, believing that love can overcome the worst adversities. And although there are a lot of books on the subject of love and war on the market, Paulina Simons has an undoubted gift for telling a story that captivates the reader and provides a full range of sensations from great emotions, anger to tears of regret, but also sincere joy. 100% recommended.

[PL] Są takie książki, które zostają w pamięci na długie, długie lata. Taką książką zapewne jest „Jeździec Miedziany” autorstwa Pauliny Simons. To historia Tatiany i Aleksandra, których miłość zrodziła się w okrutnych czasach II Wojny Światowi w Leningradzie. Ich wspólne losy na tle burzliwej historii śledzimy z zapartym tchem, wierząc, że miłość może pokonać najgorsze przeciwności. I choć wiele jest na rynku książek wokół tematyki miłość i wojna to Paulina Simons ma niewątpliwy dar do snucia opowieści, która porywa czytelnika i zapewnia pełen wachlarz doznań od wielkich wzruszeń, złości po łzy żalu i szczerej radości. Polecam w 100%.

“The last aristocrat”  by Evźen Boćek

[ENG] Books we choose aren’t always meant to be an ambitious work or a literary classic. Sometimes we need to read something light and enjoyable to break away from everyday worries. Such relaxation can be provided by the book of the Czech writer Evźen Boćek entitled “The last aristocrat”;. With a grain of salt, author presents the story of an American family who inherit a castle in the Czech Republic and try to establish themselves in the role of aristocrats on the estate. Full of self-mockery and sarcasm, written with a great distance to the world. You get the impression that this is a “Czech film” and I recommend it to fans of this type of entertainment. It’s a short novel and
reads very quickly, and for those who like the story, the author has prepared 4 more volumes of continuation. Relaxing reading!

[PL] Nie zawsze lektura, po którą sięgamy, ma być ambitnym dziełem klasyka literatury. Czasem potrzebujemy przeczytać coś lekkiego i przyjemnego, aby oderwać się codziennych trosk. Taki relaks może nam dać książka pt. „Ostatnia arystokratka” czeskiego pisarza Evźena Boćka. Z przymrużeniem oka przedstawia historię amerykańskiej rodziny, która dziedziczy zamek w Czechach i próbuje się odnaleźć w roli arystokratów na włościach. Pełna autoironii i sarkazmu, napisana z dużym dystansem do świata. Można odnieść wrażenie, że to taki „czeski film” i dla fanów tego rodzaju rozrywki polecam. Książka nie jest gruba i czyta się ją bardzo szybko, a dla tych, którym historia się spodoba,
autor przygotował jeszcze 4 tomy kontynuacji. Relaksującej lektury!

“Time of the sun, time of the moon” by Agnieszka Waszak

[ENG] A colorful book in which 31 poems are collected, not only for children! The author speaks warmly about feelings, emotions, the surrounding world, as well as awakening self-confidence in children. Each of the lines is illustrated in color. The heroes of this book are: Mole, Owl, Dragon, Bat and other creatures.

[PL] Kolorowa książka, w której jest zebrane 31 wierszy nie tylko dla dzieci! Autorka w ciepły sposób mówi o uczuciach, emocjach, o otaczającym świecie, a także budzących w dzieciach wiarę w siebie. Każdy z wierszy barwną ilustrację. Bohaterami tej książki są: Kret, Sowa, Smok, Nietoperz i inne Stworki.

“Cassation” by Remigiusz Mróz

[ENG] The first volume of the series with Joanna Chyłka, “Cassation”, is a world of intrigues, crimes and intricate provisions of Polish law. All of this was closed into a coherent, engaging storyline created by the master of Polish crime fiction – Remigiusz Mróz. The main character of the criminal series written by Remigiusz Mróz is attorney Joanna Chyłka – an uncompromising lawyer who does not care about social norms, but feels great in legal paragraphs. He works at the law firm “Żelazny & McVay”, where he already has an established position. Kordian Oryński, known as Zordon, becomes her new trainee, who is shyly entering the corporate life. Will they jointly cope with the challenge of defending the murder accused with the particular cruelty of Piotr Langer, Junior? Find out for yourself, check out the book!

[PL] Pierwszy tom serii z Joanną Chyłką „Kasacja” to świat intryg, przestępstw i zawiłych przepisów polskiego prawa. Wszystko to zostało zamknięte w spójną, zajmującą fabułę stworzoną przez mistrza polskiego kryminału – Remigiusza Mroza. Główną bohaterką kryminalnego cyklu napisanego przez Remigiusza Mroza jest mecenas Joanna Chyłka – bezkompromisowa pani adwokat, która za nic ma normy społeczne, za to świetnie czuje się w paragrafach prawnych. Pracuje w kancelarii „Żelazny & McVay”, gdzie ma już ugruntowaną pozycję. Jej nowym aplikantem, który nieśmiało wkracza w życie korporacji, zostaje Kordian Oryński, zwany – Zordonem. Czy wspólnie podołają wyzwaniu obrony oskarżonego o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem Piotra Langera Juniora? Dowiedź się sam, zapraszam do książki!

“Russian Lover” by Maria Nurowska

[ENG] Maria Nurowska has many interesting novels in her literary output. She can write beautifully about complicated relationships and difficult feelings. Her unique style is evident in each of her books and she never disappoints. In “Russian Lover” she confirms once again that it is possible to write about difficult topics and draw the reader in completely. And undoubtedly the relationship of an older woman with a much younger man is such. The story of Julia and Aleksander takes us to another world and breaks all conventions. When we read about Julia’s emotions, we have the impression that we are experiencing them ourselves, and this is what makes Mari Nurowska’s writing so special. The author also proves that women’s literature can be wise and valuable, so if you expect something more from a novel of manners, I recommend it. I assure you, that this book will stay in your memory for a long time. I heartily recommend it to you!

[PL] Maria Nurowska ma w swoim pisarskim dorobku wiele ciekawych pozycji. Potrafi pięknie pisać o skomplikowanych relacjach i trudnych uczuciach. Jej unikalny styl jest widoczny w każdej z jej książek i nigdy nie zawodzi. W „Rosyjskim kochanku” potwierdza kolejny raz, że można pisać o niełatwych tematach i wciągnąć czytelnika bez reszty. A niewątpliwie związek starszej kobiety z o wiele młodszym mężczyzną takim jest. Historia Juli i Aleksandra przenosi nas do innego świata i łamie wszelkie konwenanse. Czytają o emocjach Juli, mamy wrażenie, że sami je przeżywamy i to właśnie czyni pisarstwo Mari Nurowskiej tak wyjątkowe. Autorka również udowadnia, że literatura kobieca może być mądra i wartościowa, więc jeżeli oczekujemy czegoś więcej od powieści obyczajowej, to polecam. Zapewniam, że ta książka długo zagości w Waszej pamięci. Gorąco polecam!

“Thousand Splendid Suns” by Khaled Hosseini

[ENG] “Thousand Splendid Suns” by Khaled Hosseini is one of the most famous novels of 2007 and a bestseller in many countries. The plot is set in Afghanistan in the twentieth century and tells the story of two women over the course of a quarter of a century, whose fates were linked by one man, the despotic Rosheed. When reaching for this book, you have to be aware that it isn’t an easy or pleasant subject. It is a picture of Afghan women condemned to the whims of men, to physical and mental violence, cruel punishments where the man – the torturer – is always justified. It is also a book about the great strength of women, their endurance and the power of belief that you can change your fate. This is one of those books when, after reading the last page, we sit for a moment more, holding it on our lap, a moment of reflection is guaranteed! I recommend reading and reflection.

[PL] „Tysiąc wspaniałych słońc” autorstwa Khaleda Hosseini to jedna z najgłośniejszych powieści 2007 r. i bestseller czytelniczy w wielu krajach. Fabuła jest osadzona w Afganistanie XX w. i na przestrzeni ćwierćwiecza pokazuje historię dwóch kobiet, których losy połączył jeden mężczyzna, despotyczny Rosheed. Sięgając po tę pozycję, trzeba mieć świadomość, że to nie łatwa i przyjemna tematyka. To obraz afgańskich kobiet skazanych na kaprysy mężczyzn, na przemoc fizyczną i psychiczną, okrutne kary gdzie mężczyzna – oprawca zawsze pozostaje usprawiedliwiony. To również książka o wielkiej sile kobiet ich wytrzymałości i potędze wiary, że można swój los odmienić. To jedna z tych książek, kiedy po przeczytaniu ostatniej strony siedzimy jeszcze przez moment, trzymając ją na kolanach, chwila refleksji gwarantowana. Polecam do przeczytania i przemyślenia.

Recenzje książek powstały w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich z programu  PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach „Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych” – “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!” 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.