ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Nabór na stanowisko bibliotekarza

Data publikacji: 15/03/2024

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie ogłasza nabór na stanowisko pracy młodszy bibliotekarz/bibliotekarz/starszy bibliotekarz/kustosz

Warunki pracy:

 • Wymiar etatu: 1 etat.
 • Umowa o pracę od 01.04.2024 r.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze od 4500 do 5200 zł (brutto)
  w zależności od stanowiska (plus dodatek stażowy w zależności od dokumentów potwierdzających prawo do dodatku) – w czasie trwania umowy na okres próbny (3 miesiące).

Miejsce pracy:

 • Biblioteka Publiczna w Piasecznie – Dział Udostępniania.

 Oferujemy:

 • Ciekawe środowisko pracy.
 • Możliwość rozwoju osobistego.
 • Szkolenia.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe bibliotekarskie, humanistyczne (mile widziane przygotowanie
 • pedagogiczne) / inne wyższe + studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa).
 • Obsługa komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych.
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
 • Dyspozycyjność (praca niektóre soboty).
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 • Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych.
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki.
 • Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
 • Znajomość programu MAK Plus.
 • Mile widziane prawo jazdy kategorii B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Praca z czytelnikiem dziecięcym i dorosłym.
 • Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne.
 • Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki.
 • Opracowywanie zbiorów.
 • Udzielanie informacji.
 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
 • Skontrum księgozbioru.
 • Dbałość o stan powierzonego mienia.
 • Współpraca z lokalnymi instytucjami.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
 • Życiorys (CV).
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 22 marca 2024 r. osobiście
  w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej w Piasecznie). Komplet dokumentów (w jednym pliku) można wysłać elektronicznie (podpisane profilem zaufanym) na adres mailowy: sekretariat@biblioteka-piaseczno.pl (do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00).
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko merytoryczne – bibliotekarz”. 
 • Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na BIP na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

 

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną.
W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone
w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl