ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Zatrudniamy! Specjalista ds. promocji – 0,5 etat.

Data publikacji: 03/01/2024

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko: specjalista ds. promocji – 0,5 etat:

 1. Warunki pracy:
  • Wymiar etatu: 0,5 etat
  • Umowa o pracę
  • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Piasecznie, dział promocji i animacji
 2. Oferujemy:
  • Ciekawe środowisko pracy
  • Możliwość rozwoju osobistego
  • Szkolenia
 3. Wymagania niezbędne:
  • Minimum wykształcenie średnie, policealne lub wyższe
  • Umiejętność pracy w systemie MS Windows
  • Umiejętność redagowania tekstów, tworzenia prezentacji, arkusze kalkulacyjne
  • Dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność
  • Sprawne poruszanie się po sieci, znajomość trendów w komunikacji internetowej, posługiwanie się narzędziami do obsługi mediów społecznościowych i umiejętność wyszukiwania w nich informacji
  • Umiejętność publikacji artykułów, regulaminów, tworzenia wydarzeń na fanpage Facebooka, grafik na Instagram
  • Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań
  • Wysoka motywacja do pracy na rzecz biblioteki, umiejętność realizacji zadań metodą projektową
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 4. Wymagania dodatkowe:
  • Podstawowa znajomość programów graficznych (typu CorelDraw, Canva, IrfanView, GIMP) do tworzenia/obróbki grafiki, do projektowania ulotek, plakatów, zaproszeń, wizytówek, itp.
  • Podstawowa znajomość CMS (systemy zarządzania treścią), typu WordPress – redagowanie artykułów na stronie biblioteki
  • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
  • Łatwość nawiązywania kontaktów
  • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki
  • Kreatywność, innowacyjność oraz motywacja do pracy
  • Wysoka kultura osobista
  • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
  • Dyspozycyjność związana z realizacją obowiązków w godzinach popołudniowych czy w weekendy
  • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • Współprowadzenie strony internetowej biblioteki, profilu Biblioteki na Facebooku
  • Prowadzenie działań promocyjnych związanych z działalnością biblioteki
  • Współorganizowanie działań promocyjnych oraz eventów realizowanych przez bibliotekę
  • Przygotowanie materiałów promocyjnych biblioteki
  • Redagowanie tekstów, przygotowanie informacji medialnych, regulaminów, sprawozdań, prezentacji
  • Współpraca z mediami i podmiotami zewnętrznymi (m.in. przekazywanie informacji o planowanych wydarzeniach, przekazywanie relacji i dokumentacji fotograficznej z wydarzeń, których organizatorem bądź współorganizatorem jest Biblioteka, pozyskiwanie patronatów medialnych)
  • Nadzór nad wydawaniem publikacji przez bibliotekę (w tym kontakty z autorami i prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem publikacji do druku i dystrybucji)
 1. Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
  • Życiorys (CV)
  • Kopie świadectw pracy
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach 
  • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”
 1. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty należy złożyć do 31 stycznia 2024 r. osobiście w Bibliotece Publicznej w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno. Komplet dokumentów (w jednym pliku) można wysłać elektronicznie (podpisane profilem zaufanym) można wysłać na adres mailowy: promocja@biblioteka-piaseczno.pl (do 31 stycznia 2024 r. do godz. 23.59). Dokumenty składane osobiście należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. promocji”. Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP-u Biblioteki. Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia. Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w Bibliotece.

Uwagi końcowe:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl