ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wyniki badania potrzeb w ramach projektu „Biblioteka Dostępna w Piasecznie”

Data publikacji: 04/04/2023

Prezentujemy wyniki badania potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów w ramach projektu „Biblioteka Dostępna w Piasecznie”. Badanie zostało przeprowadzone między 1 a 20 lutego 2023 roku.

Badanie rozpoczęło się od analizy danych statystycznych dotyczących rodzajów niepełnosprawności, wieku, płci, zatrudnienia czy stopnia niepełnosprawności udostępnionych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Starostwie Powiatowym w Piasecznie. W kolejnym etapie zrealizowano wywiady kwestionariuszowe z przedstawicielami wybranych instytucji zajmujących się kwestiami niepełnosprawności oraz z samorzecznikami. 

W badaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek publicznych, stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych, reprezentujący środowiska osób z niepełnosprawnościami i będący z perspektywy badania informatorami, dającymi wgląd w potrzeby tych grup oraz samorzecznicy. Łącznie ankiety wypełniło 16 osób (w tym 2 samorzeczników).

Pytania kwestionariusza miały charakter otwarty i zostały dostosowane do każdej z badanych grup. Dotyczyły m.in. oceny istniejących rozwiązań, postulatów dotyczących kwestii organizacyjnych oraz propozycji do oferty instytucji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania:

belka z logotypami

Badanie przeprowadzone w ramach przedsięwzięcia grantowego „Biblioteka Dostępna w Piasecznie”, realizowanego w projekcie “Kultura bez barier” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl